Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości, których posesje nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Skawina o podpisanie umowy z firmą asenizacyjną i wypełnienie druku zgłoszenia ewidencji posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 


PILNIE prosimy o zgłoszenie się mieszkańców, którzy jeszcze nie dopełnili powyższego obowiązku do Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Rynek 14, pok. nr 2 do dnia 8 grudnia 2023 r. (piątek).


Lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości oraz zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych dostępna jest po kliknięciu w link.
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kopią umowy za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków należy składać osobiście pod adresem Skawina ul. Rynek 14 pok.nr 2, lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skawina z Wydziału Ochrony Środowiska będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.  Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować nałożeniem kary grzywny.Źródło: