Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie  informuje o przyznaniu stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom reprezentującym Gminę Skawina, którzy uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej w 2023 r. W tym roku na nagrody i stypendia przeznaczono aż 199 784,60 zł.

  1. Stypendia, w wysokości określonej w wykazie (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia) zostaną wypłacone w terminie do dnia 30-go każdego miesiąca w okresie od lipca do września 2024 r. przelewem bankowym na wskazany numer konta. Stypendium przyznane osobom niepełnoletnim zostanie wypłacone rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.
  2. Nagrody, w wysokości określonej w wykazie (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia) zostaną wypłacone do dnia 30 lipca 2024 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta.

Aby móc otrzymać przyznane stypendium sportowe lub nagrodę należy:

  • Złożyć wniosek o przekazanie świadczenia na rachunek bankowy ( podanie o przekazanie świadczenia na konto znajduje się w załącznikach poniżej)
  • Złożyć oświadczenie o posiadaniu statusu ucznia bądź studenta (którego wzór jest dostępny do pobrania w załączniku poniżej)
  • Stypendyści którzy nie uzyskują równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu powinni złożyć druk PIT-2A 
  • Do dokumentów dołączyć kopię pierwszej strony zeznania podatkowego o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopię zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3), w przypadku potwierdzenia złożenia deklaracji podatkowej
    w formie elektronicznej dopuszczalny jest wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)
    - w przypadku gdy wniosek jest składany w imieniu osoby niepełnoletniej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekun prawnego rozliczenie podatku dotyczy ww. opiekunów/przedstawicieli.

Wszystkie dokumenty uzupełniające należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14, pok. 1 - w terminie do dnia 22 lipca 2024 r., w godzinach pracy urzędu.

Źródło: PSW