W minioną środę, 26 czerwca, podczas  III sesji Rady Miejskiej w Skawinie, Burmistrz Norbert Rzepisko otrzymał wotum zaufania, Radni przyjęli Raport o stanie Gmina Skawina za 2023 r. oraz udzielono burmistrzowi jednogłośnego absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2023. 


Ogromnie cieszy fakt, że udzielone absolutorium było jednogłośne, przy 21 Radnych zasiadających w Radzie Miejskiej w Skawinie, wszystkie głosy były głosami poparcia! Podczas sesji podziękowania złożono również byłej Skarbnik Gminy Skawina Pani Teresie Wątor. 

- Dziękuję Państwu Radnym za bardzo dobrą współpracę i okazane zaufanie. Serdeczne podziękowania również dla moich najbliższych współpracowników, kierowników wydziałów oraz wszystkich pracowników Urzędu - dziękuję za Waszą codzienną pracę i zaangażowanie - to nasz wspólny sukces. - mówił.
-Dziękuję także sołtysom, przewodniczącym rad osiedli oraz wszystkim pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Liczę na Wasze dalsze wsparcie, działajmy wspólnie  - powiedział burmistrz Rzepisko.