Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Jaśkowicach

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna

DZIAŁANIE: 6.2. Rozwój obszarów wiejskich

SCHEMAT: Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa

KATEGORIA INTERWENCJI: Infrastruktura edukacyjna

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1  523  090,99  zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1  066  163,69  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 09-03-2009 r. do 31-12-2011 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 27-09-2011 r.

DATA PODPISANIA UMOWY: 10-01-2012 r.


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i znacząca rozbudowa istniejącego budynku SP w Jaśkowicach.

Do istniejącego budynku dobudowana została (od strony północnej) nowa część, skomunikowana z częścią istniejącą, która w ramach projektu uległa znacznej przebudowie.

Na parterze istniejącego budynku, w miejscu nienormatywnych powierzchniowo 2-ch sal lekcyjnych zaprojektowano sekretariat i pokój dyrekcji. Pozostałe nowe pomieszczenia parteru to: sanitariat dla chłopców, sanitariat dla personelu pedagogicznego, pomieszczenia porządkowe oraz szatnia dla personelu pedagogicznego. Na poddaszu pozostała sala zajęć komputerowych, w podpiwniczeniu w miejsce kotłowni węglowej utworzono kotłownia gazową. W nowym (trzykondygnacyjnym) budynku zaprojektowano w przyziemiu: hall, szatnie, portiernię, bibliotekę, świetlicę-jadalnię, pomieszczenia kuchenne, sanitariaty dla dziewcząt i osób niepełnosprawnych, magazyn sprzętu sportowego; na parterze: dwie sale lekcyjne z możliwością ich połączenia w jedno pomieszczenie (aula) i pokój nauczycielski; na I piętrze: sale lekcyjne, sanitariaty, gabinet przedmiotowy. Szkoła po rozbudowie zaplanowana jest dla 100 do 110 uczniów. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz pełni funkcje pozaszkolne dla mieszkańców województwa, w tym lokalnej społeczności.

Będą tutaj mogły się odbywać spotkania lokalnych grup działania i organizacji pozarządowych, posiedzenia Rady Sołeckiej, zebrania wiejskie, spotkania mieszkańców z przedstawicielami lokalnych władz i z wybitnymi twórcami z regionu (pisarze, malarze, ludzie kultury i sztuki).

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”