Obwodnica Skawiny - budowa drogi gminnej kl. GP - odc. II i III


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

DZIAŁANIE:4.1. Rozwój infrastruktury drogowej

Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym

WARTOŚĆ PROJEKTU: 42 588 785,04 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:36 165 561,18 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-06-2013 r. do 31-03-2015 r.

DATA PODPISANIA UMOWY: 22-01-2014 r.


Opis projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę drogi gminnej klasy GP w Skawinie o długości 2,1 km wraz z budową dwóch obiektów mostowych i dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi ul. Tyniecką i ul. Energetyków, budową odwodnienia, oświetlenia, ekranów akustycznych, chodników, przebudową niezbędnej infrastruktury sieciowej oraz koniecznym zagospodarowaniem terenu. Droga będzie pełnić będzie funkcję obwodnicy miasta.

Prace przebiegały na dwóch odcinkach: II o długości ok. 1447 m (od ulicy Przemysłowej do ulicy Tynieckiej) i III o długości ok. 654 m (od ulicy Tynieckiej do ulicy Energetyków). Wybrany wariant technologiczny umożliwił osiągnięcie zakładanych celów przy planowanym zakresie robót. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają uzyskanie planowanych produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach finansowych. Zastosowana technologia zapewnia bezpieczeństwo wykonania i odpowiednią trwałość techniczną drogi po jej wybudowaniu.

Budowa II i III odcinak znacznie poprawiła bezpieczeństwo i komfort podróżujących poprzez wyeliminowanie utrudnień w ruchu (korków, krętości dróg, nienormatywnego mostu na rz. Skawinka) oraz usunięcie ruchu ciężarowego i tranzytowego z historycznego i zabytkowego centrum Skawiny.

W projekcie zastosowane zostały elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu: skrzyżowania typu rondo, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, oznakowanie pionowe i poziome, stalowe bariery ochronne, oświetlenie drogowe.

II i III odcinek łączy się bezpośrednio z:

- drogą krajową poprzez wybudowany I odcinek do skrzyżowania z ul. Krakowską (DK44)

- drogą wojewódzką- obwodnica powstaje w ciągu DW 953 Skawina – K.Zebrzydowska

- drogą powiatową – II odcinek kończy się skrzyżowaniem z ul. Tyniecką (w ciągu drogi powiatowej 2177K), zaś III odcinek kończy się skrzyżowaniem z ul.Energetyków (w ciągu drogi powiatowej 2178K) - pośrednio przez DK 44 (ok. 800m odcinek) z obwodnicą Krakowa i autostradą A4 (węzeł Sidzina)

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności do:

- węzła autostradowego Sidzina,

- stref aktywności gospodarczej – II i III odcinek zapewnia bezpośrednie połączenie pomiędzy SAG (120ha) i SOG (50ha) oraz bezpośrednie połączenie SAG-u i SOG-u z obwodnicą Krakowa i autostradą A4.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.