Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 OŚ PRIORYTETOWA: 2. Cyfrowa Małopolska

DZIAŁANIE: 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

PODDZIAŁANIE: 2.1.1 Elektroniczna administracja

WARTOŚĆ PROJEKTU: 965 613,28 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 679 929,95 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 03-10-2016 r. do 28-09-2018 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 13-09-2016 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 20-12-2016r.

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) na realizację projektu pn. „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina”.

Celem ogólnym projektu jest rozwój elektronicznej administracji w gminie Skawina w zakresie elektronizacji usług publicznych oraz udostępnienia usług elektronicznych poprzez budowę przyjaznych dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i administracji samorządowej narzędzi.

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości i prostych w obsłudze usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Przedmiotem projektu jest uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla obywateli (A2C), biznesu (A2B) i administracji (A2A) oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych.

Aby osiągnąć cele projektu, zaplanowane zostały następujące zadania:

1. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ - w ramach działania została przygotowana dokumentacja związana z projektem m.in. wstępna koncepcja projektu, specyfikacja techniczna sprzętu, analiza i koncepcja techniczna systemów teleinformatycznych, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, analiza ryzyka projektu, kosztorys inwestycyjny.

2. ELEKTRONIZACJA PROCESU PROWADZENIA DIALOGU SPOŁECZNEGO – w ramach zadania uruchomiony zostanie 1 system teleinformatyczny, udostępnionych on-line zostanie 6 usług o 4. stopniu dojrzałości umożliwiających m.in. korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz 1 usługa o 3. stopniu dojrzałości dla sektora administracji samorządowej; W ramach zadania nastąpi instalacja, konfiguracja, testowanie i uruchomienie elektronicznego systemu dialogu społecznego w tym Subregionalnego Systemu Analiz Samorządowych.

3. URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ – w ramach zadania uruchomiony zostanie 1 system teleinformatyczny, udostępniona on-line zostanie 1 usługa o 4. stopniu dojrzałości. System komunikacji mobilnej umożliwi otrzymywanie przez użytkowników szerokiego zakresu informacji niezależnie do miejsca pobytu i wykorzystywanych urządzeń – i w tym znaczeniu będzie realizował cele cyfryzacji, zwiększając dostępność urzędu dla klientów. W rezultacie realizacji działania na platformie ePUAP zostanie udostępnione e-usługa Wpisanie się do bazy danych systemu komunikacji mobilnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną (klasyfikacja: Inne). Usługobiorcami będą wszystkie osoby chcące otrzymywać informacje za pomocą systemu komunikacji mobilnej.

4. URUCHOMIENIE E-USŁUG FINANSOWYCH – w ramach zadania uruchomiony zostanie 1 system teleinformatyczny, udostępnionych on-line zostanie 6 usług o 5. stopniu dojrzałości; Portal informacyjno-płatniczy dla klientów Urzędu (mieszkańców i przedsiębiorców) będzie stanowił portal dostępu do informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz oferował możliwość zapłaty tych zobowiązań. Portal będzie zintegrowany z systemami dziedzinowymi wykorzystywanymi w Urzędzie oraz systemami wyższego i niższego rzędu (platforma ePUAP, systemy bankowości elektronicznej). W ramach portalu będzie możliwe składanie elektronicznych formularzy, otrzymywanie elektronicznych decyzji i postanowień, otrzymywanie spersonalizowanych informacji o wysokości zobowiązań, kierowanie upomnień o braku płatności, realizację płatności, automatyczne naliczanie odsetek, przypominanie o zbliżających się terminach płatności, informowanie o zobowiązaniach przeterminowanych, naliczonych odsetkach i kosztach upomnień oraz o wszczęciu egzekucji. W rezultacie realizacji działania na platformie ePUAP zostanie udostępnionych 6 e-usług na 5. poziomie dojrzałości: prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku leśnego, podatku rolnego, zobowiązań z tytułu dzierżawy, zobowiązań z tytułu odpadów komunalnych. Usługi będą skierowane do podatników poszczególnych podatków lokalnych i opłat zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

5. URUCHOMIENIE SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW – w ramach zadania uruchomiony zostanie 1 system teleinformatyczny. W ramach działania nastąpi instalacja, konfiguracja, testowanie i uruchomienie systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. W ramach EOD zostaną zastosowane moduły usprawniające obieg dokumentów i informacji wewnątrz urzędu mające wpływ na szybkość załatwiania sprawy przez klienta.

6. WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA URZĘDU – w ramach zadania udostępnionych on-line zostanie 16 usług o 3. stopniu dojrzałości. ramach działania zostaną przygotowane ustandaryzowane projekty dokumentów niezbędnych przy świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną. LISTA E-USŁUG URUCHOMIONYCH W RAMACH ZADANIA: 1. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 2. Zezwolenie na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznej 3. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 4. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki / terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 8. Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publiczne do wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu 9. Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium 10. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 11. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium 12. Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników 13. Zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny.