Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE: 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

PODDZIAŁANIE: 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

WARTOŚĆ PROJEKTU: 53  980 976,81 zł w tym Gmina Skawina 312  686,40 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 45  883 830,28 zł w tym Gmina Skawina 281  417,76 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-03-2017 r. do 31-12-2019 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 17-01-2017 r.

DATA PODPISANIA UMOWY PARTNERSKIEJ PROJEKTU: 11-04-2017r.

Celem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II którego liderem jest Województwa Małopolskie w partnerskie m.in. z Gminą Skawina jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez:

- uruchomienie 2 Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie w branży turystyczno-gastronomicznej (T) i medyczno-społecznej (Z), oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiających nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

- wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w tym Centra Kompetencji Zawodowych w subregionach w zakresie, tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorstwami – odpowiadających na potrzeby rynku pracy

- wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 obszarów zawodowych, we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli. Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem TIK dla uczniów i przeszkolenie nauczycieli z kompetencji cyfrowych

- wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów. Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć, organizacji Festiwalu Zawodów - umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultat: zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej.

Planowane do realizacji zadania:

• Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach (na terenie Gminy Skawina: Gimnazjum nr 1 w Skawinie, Gimnazjum nr 2 w Skawinie, Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie - łącznie 812 uczniów) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. We wszystkich zainteresowanych publicznych i niepublicznych gimnazjach na terenie WM zostanie utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjalistów.

• Zadania w SPInKa realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego, która równocześnie będzie uzupełniać kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego.

• Uzyskiwanie kwalifikacji doradcy edukacyjno - zawodowego przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.

• Standaryzacja doradztwa zawodowego oraz wspieranie współpracy podmiotów zaangażowanych pośrednio i bezpośrednio w proces przygotowania ucznia do podjęcia właściwych wyborów edukacyjnych.

• Organizacja Festiwalu Zawodów: zakłada się organizację raz do roku regionalnych targów edukacyjnych pn. „Festiwal zawodów”. Przedsięwzięcie stanowi zwieńczenie procesu przygotowania ucznia do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W trakcie targów uczniowie na żywo będą mogli skonfrontować wiedzę teoretyczną na temat danego zawodu z jego praktycznym wymiarem.