Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów i uczennic gimnazjów w Gminie Skawina

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

OŚ PRIORYTETOWA: 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje

DZIAŁANIE: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

PODDZIAŁANIE: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

WARTOŚĆ PROJEKTU: 392 116,25 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  368 356,25 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-07-2017 r. do 31-07-2018 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 28-03-2017 r.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 162 uczniów i uczennic gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie, Gimnazjum nr 1 w Skawinie oraz Gimnazjum nr 2 w Skawinie w zakresie kompetencji
matematycznych, naukowo–technicznych (przyrodnicznych) oraz kompetencji informatycznych skutkująca poprawą ich wyników edukacyjnych.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci zajęć edukacyjnych które będą rozwijać ich kompetencje kluczowe: kompetencje informatyczne oraz związane z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Wsparcie obejmuje rozwijanie kompetencji uczniów i uczennic oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, a także wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Zakres wsparcia wynika z przeprowadzonej diagnozy, która potwierdziła konieczność organizacji zajęć rozwijających, wyrównawczych oraz zajęć terenowych. W ramach projektu wsparcie otrzyma 191 uczniów i uczennic - gimnazjalistów z Gimnazjum nr 1 w Skawinie (G1), Gimnazjum nr 2 w Skawinie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie.


Zajęcia będą realizowane zarówno w salach placówek i jak i w terenie (zajęcia wyjazdowe). Zajęcia rozwijające, wyrównawcze będą dotyczyć informatyki w tym programowania, matematyki, fizyki, biologi, chemii. Liczba uczestników projektu UP w grupie i ilość godzin uzależniona będzie od zdiagnozowanych problemów uczniów i uczennic w danej placówce. W związku niedostatecznym wyposażeniem uniemożliwiającym efektywną realizację zadań zostanie zakupiony do placówek odpowiedni sprzęt i materiały dydaktyczne który zidentyfikowano jako niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach projektu.

Działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i uczennic objętych wsparciem. W ramach projektu planowana jest realizacja programów rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i uczennic poprzez naukę programowania.