Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

OŚ PRIORYTETOWA: 9 Region spójny społecznie

DZIAŁANIE: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

PODDZIAŁANIE: 9.2.1 Usługi społeczne i  zdrowotne w regionie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 127 137,50 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 898 856,46 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-01-2018 r. do 31-12-2020 r.

DATA PODPISANIA UMOWY  O  DOFINANSOWANIE: 01-12-2017 r.

Celem projektu jest objęcie działaniami prewencyjno-profilaktycznymi 145 dzieci i młodzieży oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych poprzez utworzenie ośrodka wsparcia dziennego (PWD) dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina, a następnie finansowanie jego kosztów funkcjonowania do 31.12.2020 r.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte rodziny i osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, wsparcia asystenta rodziny, w których realizowana jest/była procedura Niebieskiej Karty, skierowane na podstawie Postanowienia Sądu, objętych nadzorem kuratorski, zamieszkujące na obszarach rewitalizacyjnych oraz inne w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze i deficyty wymagające kompensacji.

Realizacja działań będzie obejmowała dwie formy: opiekuńczej i specjalistycznej określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rezultatem będzie uruchomienie placówki wsparcia dziennego z dostępnymi 60 miejscami dla dzieci i młodzieży. Placówka funkcjonować będzie 5 dni w tygodniu (za wyjątkiem Świąt) co najmniej przez 6 godzin dziennie oraz 2 soboty w miesiącu.

Zadania PWD polegać będą w szczególności na zapewnieniu dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, wspieracie ich rozwoju, pomocy w wyrównywaniu deficytów szkolnych (pomoc w odrabianiu zadań domowych, w nauce pozwalającej na wyrównanie zaległości w szczególności z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, zajęć kompensacyjnych, reedukacyjnych), prowadzeniu zajęć pozwalających na rozwój zainteresowań (adekwatnie do potrzeb – informatyczne, sportowych, plastycznych, kulinarnych, majsterkowania, teatralnych, turystycznych, ekologicznych, fotograficznych, udział w inicjatywach społecznych), organizacji czasu wolnego (gry zespołowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w lokalnych imprezach, zajęcia sportowo—ruchowe i korekcyjne), budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych zachęcanie do podejmowania aktywności społecznych i wolontaryjnych, prowadzenie klubów dyskusyjnych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, podnoszenia kompetencji społecznych pozwalających na podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich, zapobieganiu izolacji społecznej i zawodowej. Z uwagi na łączenie funkcji opiekuńczej ze specjalistyczną w placówce realizowane będą zajęcia socjoterapeutyczne, psychoprofilaktyczne, logopedyczne, terapeutyczne i psychokorekcyjne (rozładowywanie i wyciszenie negatywnych emocji dzieci; wyzwalanie potencjalnych możliwości i mocnych stron; odzyskanie wiary we własne siły oraz zwiększenie motywacji do dalszej pracy; wykorzystanie zainteresowań i zdolności co pozwoli na przeżycie sukcesu i złagodzenie napięć emocjonalnych; wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, uświadomienie, że z podobnymi kłopotami borykają się również inni; uświadomienie, że trudności mają charakter przejściowy i ustępują dzięki pracy terapeutycznej, usprawnianie i korekcja w zakresie percepcji wzrokowej słuchowej; usprawnianie i kinestetyczno – ruchowym) terapeutyczne i pedagogiczne, biblio- i artterapia.

Do udziału w zajęciach zapraszani będą rodzice/ opiekunowie uczestników – dla nich również będą przygotowane specjalne zajęcia podnoszące ich kompetencje opiekuńczo - wychowawcze (z elementami programu „Szkoła dla Rodziców”) oraz prowadzone poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne i pedagogiczne.

Cele i założenia pracy z rodziną to pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, wspieranie integracji rodziny, wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie, odbudowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny wobec dzieci. Palcówka cztery razy w roku będzie wspólnie z rodzicami i dziećmi organizować spotkania okolicznościowe lub tematyczne. Dzieci i młodzież podczas pobytu w PWD będzie miała zapewniony posiłek, przekąski i napoje odpowiednio do pory dnia i długości pobytu w placówce.