Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina

Gmina Skawina/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn.

„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu A i B) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

W ramach projektu zostaną uruchomione na terenie Gminy Skawina placówki w których zostanie zapewniona kompleksowa opieka i wsparcie osób niesamodzielnych poprzez udostępnienie usług realizowanych w Klubie Samopomocowym (KS) oraz Centrum Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych (CWO).

Projekt adresowany jest do osób po 60 roku życia, niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami a także opiekunów (nieformalnych, faktycznych) i rodzin w których funkcjonują os. niesamodzielne zamieszkałe na terenie Gminy Skawina.

Klub Samopomocy składał się będzie z oddziału miejskiego oraz 2 oddziałów wiejskich usytuowanych w dogodnym położeniu komunikacyjnym dla mieszkańców Gminy Skawina. Oddział miejski będzie przeznaczony dla jednoczesnego pobytu 30 Uczestników i znajdować się będzie w centrum Skawiny jest dedykowany Uczestnikom o specjalnych potrzebach (z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi), wymagającym specjalistycznych oddziaływań.

W ramach działań polegających na wspieraniu opiekunów osób niesamodzielnych na terenie Gminy Skawina uruchomione zostanie Centrum Wsparcia Opiekunów osoby niesamodzielnej. Zadanie CWO polegać będzie na zapewnieniu wsparcia edukacyjno-doradczego, tworzeniu tematycznych grup wsparcia (np. dla rodziców dzieci niepełnosprawnych czy z różnymi dysfunkcjami) i inspirowaniu tworzenia grup samopomocowych dla opiekunów ( zapewnienie miejsc do spotkań, moderowanie grup wsparcia przez specjalistów w różnych dziedzinach pomocy, w tworzeniu grup wirtualnych), poradnictwie, udostępnianiu informacji o systemach wsparcia oraz wypożyczalnia sprzętu. CWO realizowane będą działania informacyjno-doradcze skierowane będą również do przedstawicieli systemów ochrony zdrowia oraz pracowników pomocy społecznej a także spotkania szkoleniowo-informacyjnych dla ww. kadr


BIURO PROJEKTU:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Skawina,

ul. Żwirki i Wigury 13

Tel. 12 276 21 37 w.29