Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3-ch lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość ozn. jako dz. nr 1678/2 o pow. 0,0027 ha oraz dz. nr 1679/2 o pow. 0,0037 ha, stanowiąca władanie Gminy Skawina, położona w Skawinie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina zatwierdzonym Uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. Woj. Mał. z dnia 16 stycznia 2014 r.- poz. 266) przedmiot dzierżawy znajduje się w terenach o następującym przeznaczeniu:

  • tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – Symbol Planu: A43PU.

Cena czynszu dzierżawnego wynosi kwotę 800,00 zł plus podatek VAT 23% tj. 184,00 zł w stosunku rocznym.

Stawka czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu ogłoszenia wskaźnika inflacji za ubiegły rok statystyczny. W przypadku deflacji stawka czynszu dzierżawnego pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Oddanie w dzierżawę w/w nieruchomości następuje na cele dojazdowe.

Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 20 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3. Wykaz zostaje również zamieszczony na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada (Ogłoszenia urzędowe) i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. nr 7, tel. (12) 277-01-57.