Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przeznacza do sprzedaży nieruchomość składającą się z działek nr 1509/1 o pow. 0,0531 ha, nr 1509/2 o pow. 0,2291 ha, nr 1509/3 o pow. 0,0244 ha (łączna powierzchnia nieruchomości 0,3066 ha), obj. KW KR3I/00034974/7, poł. w Skawinie. 


Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miasta Skawina, przy ul. Za Górą, w promieniu około 1,3 km od centrum Skawiny (Rynku) w kierunku północno – wschodnim. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości obszar przemysłowo-usługowy, w pobliżu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość nie posiada zorganizowanego zjazdu z drogi publicznej, przylega do pasa drogowego ulicy Za Górą. Granice nieruchomości tworzą obszar kształtu zbliżonego do wydłużonego, wąskiego prostokąta. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, w części porośnięta samosiejkami.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w działki położone są w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy produkcyjno – usługowej – Symbol Planu: A22PU.
Inne zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego:
- obszary zagrożone zalaniem wodą pięćsetletnią Q 0,2%.


Cena nieruchomości wynosi – 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości 23%.


Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz poprzedni właściciele zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie UMiG-Skawina, Rynek 14, pok.nr.1.


Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w terminie od dnia 18 października 2022 r. do dnia 7 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5,  tel.(12) 277-01-55.