Od 22 marca do 15 maja 2021 r.  istnieje możliwość składania wniosków w celu otrzymania dofinansowania na wymianę starego kotła na paliwa stałe oraz termomodernizację budynku w programie STOP SMOG. Termomodernizacja polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Może obejmować przykładowo: ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich oraz inne zalecenia wskazane podczas oceny technicznej. Poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi aż 90%. Oznacza to, że mieszkaniec będzie musiał zapłacić/odpracować tylko 10% całkowitych kosztów.

Aby wziąć udział w Programie należy spełnić wszystkie poniższe wymagania:

 1. Mieszkaniec składający wniosek musi być właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, przy czym udział tej osoby luz zakres jej współdziałania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa;
 2. W budynku musi być używane stare źródło ciepła (ogrzewania) w postaci niskowydajnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe do centralnego ogrzewania lub inne źródło ciepła z możliwością spalania odpadów stałych nie spełniające wymogów określonych w tzw. Uchwale „antysmogowej” dla Województwa Małopolskiego;
 3. Mieszkaniec musi być członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (2100 zł kwota netto) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (1500 zł kwota netto) w gospodarstwie wieloosobowym. Z uwzględnieniem, że przeciętny miesięczny dochód jest ustalany:
  • z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  • z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia,
 4. Mieszkaniec musi posiadać łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 53 000 zł, z wyłączeniem:
  • wartości budynku lub lokalu, w którym ma być przeprowadzone przedsięwzięcie,
  • nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem.
 5. Mieszkaniec musi faktycznie zamieszkiwać w budynku lub lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne.

Dodatkowo Mieszkaniec musi spełnić co najmniej jeden z niżej wymienionych kryteriów:

 1. Wnioskodawca jest rencistą lub jest w wieku emerytalnym i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe.
 2. Wnioskodawca jest samotnym rodzicem/opiekunem prawnym w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
 3. Rodzina zamieszkująca w budynku ma strukturę wielopokoleniową i w jej skład wchodzą dzieci do 26 roku życia uczące się i pozostające na utrzymaniu – prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 4. Wnioskodawca lub członek rodziny lub osoba, wobec której wnioskodawca jest opiekunem prawnym są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub są niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji.
 5. Wnioskodawca otrzymuje świadczenie wychowawcze na drugie dziecko.
 6. Wnioskodawca otrzymuje świadczenie wychowawcze na trzecie i kolejne dziecko.
 7. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku rodzina korzystała ze świadczeń realizowanych przez MGOPS.
 8. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości o powierzchni przekraczającej 30 arów, oraz innego budynku mieszkalnego lub lokalu.
 9. zużycie prądu w budynku na podstawie faktur dostawcy energii w okresie wybranych 12 miesięcy w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza 500 kWh rocznie dla gospodarstwa wieloosobowego oraz 750 kWh dla gospodarstwa jednoosobowego.
 10. Wnioskodawca od 01 stycznia 2020 r. na podstawie danych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nie prowadził działalności gospodarczej lub prowadził działalność gospodarczą z której nie uzyskiwał w ostatnim roku podatkowym przychodów wyższych niż 85 528 zł (w przypadku opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub według stawki liniowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z której dochody opodatkowane na zasadzie karty podatkowej zatrudnia/zatrudniał co najwyżej 1 osobę.
 11. Wnioskodawca od 1 stycznia 2017 r. skorzystał z pomocy MGOPS w Skawinie w zakresie dopłat / zakupu węgla.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Ochrony Powietrza pod adresem Skawina ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej). Innym rozwiązaniem jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej lub pobranie go ze strony i złożenie w skrzynce umieszczonej przed wejściem do Urzędu lub w dzienniku podawczym pod adresem Skawina ul. Rynek 14.

Często potencjalnymi beneficjentami programu są osoby które mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki i później ich rozliczaniem w innych programach pomocowych, dlatego zwracamy się w prośbą o przekazanie informacji o osobach do których taka informacja mogła nie dotrzeć lub które Państwa zdaniem potrzebują pomocy. Po przekazaniu takich informacji, będziemy bezpośrednio kontaktować się z mieszkańcem celem pomocy w wypełnieniu wniosku, również w miejscu jego zamieszkania.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Ochrony Powietrza pod adresem Skawina ul. Rynek 12 (wejście od ulicy Krzywej) lub kontaktu telefonicznego pod numerami: 12 277 01 67; 12 277 01 68.

Wszelkich informacji związanych z realizacją programu STOP SMOG udzielą: ekodoradca Wojciech Badura 798 678 334 (w.badura@gminaskawina.pl) oraz Łukasz Fortuna 12 277 01 68 (l.fortuna@gminaskawina.pl


Źródło: OP