Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Gminy Skawina za 2020 r.”. Zgodnie z ustawą Raport obejmuje w szczególności podsumowanie działalności w roku poprzednim, realizację: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Raport znajduje się TUTAJ.

Procedura:

Rada Miejska rozpatrzy Raport podczas XXXII sesji zwyczajnej w dniu 23 czerwca br., na której podejmowana będzie również uchwała w sprawie absolutorium. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzi się debatę, podczas której mieszkańcy Gminy Skawina mogą zabierać głos.

Zgodnie z ustawą mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien pisemnie zgłosić się do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie. Zgłoszenie musi być poparte co najmniej 50 podpisami.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Źródło: BRM