Osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zatwierdził 21 czerwca 2021 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych mogą ubiegać się o m.in. tzw. pomoc „doraźną” (do 6 tysięcy złotych).

Pomoc ta przeznaczona jest dla osób/rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Pomoc ta może być przeznaczona w szczególności na:

  • zapewnienie schronienia w okresie przejściowym, gdy nie jest możliwe zamieszkiwanie w dotychczasowym miejscu,
  • prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, które trzeba pilnie dokonać, aby zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe,
  • zabezpieczenie potrzeb dzieci w zakresie podjęcia i kontynuowania nauki,
  • zakup niezbędnych leków dla poszkodowanych, zabezpieczenie opieki medycznej.

Pomoc udzielana jest  osobom/rodzinom, prowadzącym, w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym uszkodzonym  w wyniku tego zdarzenia.

Wypłaty zasiłków osobom uprawnionym dokonuje Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie. Pomoc udzielna jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w  szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana z urzędu za zgodą osoby uprawnionej.

Kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6.000 zł 

Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie. Przy określaniu wysokości zasiłku brane są pod uwag w szczególności:

  • możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu/domu jednorodzinnym (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
  • prace które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe;
  • potrzeby dzieci z poszkodowanych rodzin w zakresie podjęcia i kontynuowania nauki;
  • zapewnienie dostępu do opieki medycznej i zakup leków dla poszkodowanych, zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Pomoc ta nie ma charakteru odszkodowawczego za poniesione straty.

Wszelką pomoc i informację w w/w zakresie udzielają w godzinach pracy pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13, tel. 508 167 871.


Źródło: MGOPS