Trwają nabory do kolejnych dwóch konkursów ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Skawina. Aktualnie można składać wnioski na realizację zadań z zakresu organizacji imprez sportowych oraz do funduszu wkładu własnego. 

W ramach konkursów NGO mogą uzyskać dofinansowanie do realizowanych przez siebie zadań w następujących obszarach:

  • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, zawodów, turniejów (nabór ofert trwa do 26 stycznia)
  • fundusz wkładu własnego (nabór ofert w trybie ciągłym trwa do 17 października

Fundusz wkładu własnego to narzędzie wsparcia dla NGO, które zdobyły środki na realizację swoich zadań z funduszy zewnętrznych. Dzięki temu rozwiązaniu organizacja może częściowo sfinansować wkład własny do projektu ze środków z budżetu gminy. Więcej informacji o funduszu wkładu własnego: KLIKNIJ TUTAJ.

W jaki sposób przyznawane są dotacje?

Złożone oferty są poddawane najpierw ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Wnioski, które nie uzyskają pozytywnego wyniku oceny formalnej, nie mogą otrzymać dotacji i są na tym etapie odrzucane.

Na co należy zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku, by uzyskać pozytywny wynik oceny formalnej?

Kryteria oceny są każdorazowo podawane w zarządzeniu o ogłoszeniu konkursu. Ocena formalna zawsze obejmuje sprawdzenie następujących elementów:

  • czy oferta została złożona za pośrednictwem systemu Witkac.pl i w wyznaczonym terminie,
  • czy zadanie jest zgodne z celami konkursu,
  • czy rezultaty zadania są zgodne z zarządzeniem (to kryterium nie dotyczy funduszu wkładu własnego),
  • czy oferta zawiera opis metod zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do danego zadania,
  • czy oferta zawiera opis ryzyka w odniesieniu do realizacji zadania publicznego, w szczególności związany z pandemią koronawirusa, oraz czy zawiera alternatywny scenariusz działań,
  • czy do oferty dołączono wszystkie wymagane załączniki.
Następnie komisja ds. oceny ofert ocenia wnioski pod kątem merytorycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w zarządzeniu. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków komisja proponuje podział środków w ramach konkursu. Ostateczną decyzję podejmuje burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji.

Szczegółowe informacje na temat konkursów:

  • „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne, zawody, turnieje” w 2022 r. - KLIKNIJ TUTAJ
  • „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32 ustawy - fundusz wkładu własnego” w 2022 r. (powierzenie realizacji zadania) - KLIKNIJ TUTAJ


Źródło: PSW