Stowarzyszenie Blisko Krakowa organizuje konkurs na współorganizację przedsięwzięcia, które dotyczy organizacji wydarzenia promującego lokalną kulturę i dziedzictwa oraz wykorzystuje produkt turystyczny pn. Skarby Blisko Krakowa. Wydarzenia te mogą mieć charakter warsztatów, spotkań, koncertów, wystaw, targów wyrobów tradycyjnych, kulturalnych, sportowych krajoznawczych i/lub rekreacyjnych organizowanych na terenie gmin obszaru Blisko Krakowa.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PATRONAT?
Do zgłaszania przedsięwzięć zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa społeczne z obszaru Blisko Krakowa (gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów)

O JAKIE WSPARCIE MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ?
W ramach patronatu przewidywane wsparcie finansowe to 1 500 zł na organizację. Kwotę przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanego przedsięwzięcia od momentu podpisania umowy. Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych - przewidywane uzasadnione wydatki należy wpisać do budżetu przedsięwzięcia we wniosku. Pula środków w ramach konkursu wynosi 22 500 zł*. W wypadku, gdy wartość wniosków, które otrzymały ocenę powyżej 50% punktów, przekracza 22 500zł, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o jednorazowym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na współorganizację przedsięwzięcia.

SZEROKA PROMOCJA:
Uzyskanie patronatu, oprócz wsparcia finansowego, oznacza aktywną i szeroką promocję przedsięwzięcia z wykorzystaniem strony internetowej stowarzyszenia Blisko Krakowa oraz portali społecznościowych. 

JAK WYGLĄDA PROCES ZGŁASZANIA I WYBORU WNIOSKÓW?
Wnioski w ramach patronatu można zgłaszać od 17 do 30 stycznia 2022 roku. Wypełniony formularz wniosku prosimy przesłać na adres: skarby@bliskokrakowa.pl Jedna organizacja może zgłosić 1 wniosek w ramach naboru. Wnioski analizowane są przez Komisję składającą się z Rady Partnerstwa Blisko Krakowa oraz przedstawiciela Zarządu stowarzyszenia. Decyzja Komisji dot. przyznania wsparcia podejmowana jest po przeprowadzeniu dyskusji nad wnioskiem/wnioskami. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Informacje o przyznanym wsparciu przekazywane będą pocztą e-mail oraz publikowane na stronie stowarzyszenia Blisko Krakowa.

CO PO UZYSKANIU PATRONATU?
Wsparcie przekazywane będzie przez stowarzyszenie po podpisaniu umowy, w terminach określonych w umowie. Realizacja umowy, działań i budżetu zawartych we wniosku podlegać będzie monitoringowi i ocenie stowarzyszenia.
 
Organizacja zobowiązana będzie do przedstawienia stowarzyszeniu Blisko Krakowa sprawozdania z realizacji umowy, budżetu i przeprowadzonych działań. Wymogi dotyczące sprawozdawania zawarte są w umowie i regulaminie konkursu TUTAJ


Źródło: LGD Blisko Krakowa