29 lipca burmistrz Norbert Rzepisko podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy części budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 4.

Gmina Skawina otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Programu Infrastruktura Domów Kultury na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i modernizacją obiektu kulturalnego w Skawinie”.

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i modernizacją obiektu należącego do Gminy Skawina, a będącego w administracji i użytkowaniu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na potrzeby działalności kulturalnej i artystycznej t.j. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części hali widowiskowo-sportowej w Skawinie („olimpijki”) na cele związane z prowadzeniem zajęć kulturalno-artystycznych. Realizacja zadania otworzy możliwość przeprowadzenia w przyszłości określonych w planowanej dokumentacji prac budowlanych, mających na celu stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia zajęć kulturalnych oraz tworzenia odpowiednich, atrakcyjnych warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Nazwa zadania: „„Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową i modernizacją obiektu kulturalnego w Skawinie”

Nazwa programu: Infrastruktura domów kultury
Dofinansowanie: 126 000,00 zł


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.