Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do składania ofert w konkursie na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina w wieku od 55 do 75 roku życia, na lata 2020-2022”. Oferty należy składać do 7 października 2022 r. do godz. 8.30.


Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Skawina powyżej 55 do 75 roku życia, na które składa się:
  1. zakup czterowalentnych szczepionek przeciw grypie (w tym zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania),
  2. rekrutacja i rejestracja uczestników programu,
  3. przeprowadzenie badania lekarskiego wraz z edukacją pacjenta,
  4. wykonanie usługi szczepień u osób powyżej 55 do 75 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Skawina,
  5. przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród uczestników programu.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń - od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2022 roku. 

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń tj. mieszkańcy gminy Skawina którzy ukończyli 55 rok życia do 75 roku życia – ok. 988 osób. Liczba ta może ulec zmianie. W przypadku zgłoszenia się do zaszczepienia większej niż przewidywana liczba osób decyduje kolejność zgłoszeń do Programu.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2020 ROKU WYNOSI  69 160 zł  (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych). Cena jednostkowa udzielanego świadczenia nie może przekroczyć kwoty 70 zł brutto. 

Oferty wraz z załącznikami należy w wersji papierowej umieścić w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi oferenta (nazwa, adres), oraz dopiskiem:  „PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKAWINA POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA DO 75 ROKU ŻYCIA NA LATA 2020-2022”  i składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, Dziennik Podawczy ul. Rynek 14, p. 1, do dnia 7 października 2022 roku do godz. 8.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. 

Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można w poniższych załącznikach.