Skupienie polityki społecznej w jednym miejscu, aktywizacja i zwiększenie ilości usług dla mieszkańców. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni zagłosują nad przekształceniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych.

Centrum Usług Społecznych (CUS) będzie realizowało dotychczasowe obowiązki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wciąż będą tutaj przyjmowane wnioski o świadczenia i dodatki. CUS będzie także wciąż zajmował się ich wypłatami. Będzie można w jednym miejscu uzyskać informacje na temat oferty gminy w zakresie usług społecznych oraz złożyć wnioski o różne rodzaje świadczeń, co stanowić będzie na pewno duże ułatwienie dla mieszkańców

Co się zmieni?

  • Centrum Usług Społecznych będzie przestrzenią wzajemnego wsparcia realizowanego poprzez usługi społeczne rozumiane jako działania o charakterze niematerialnym dedykowane osobom, rodzinom i społecznościom lokalnym.
  • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Centrum Wspierania Rodziny zostaną włączone do Centrum Usług Społecznych. Dzięki temu działalność z zakresu usług społecznych, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom będzie podlegała jednej instytucji. Dzięki temu unikniemy dublowania się podobnych inicjatyw prowadzonych przez kilka instytucji. Pozwoli to zredukować koszty ponoszone na rzecz realizowania polityki społecznej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usług.
  • Centrum Usług Społecznych będzie jedynym miejscem koncentrującym całą politykę socjalną, społeczną i rodzinną. Wszystkie informacje na temat dostępnych usług będą skupione w jednym miejscu. CUS będzie zajmowało się także polityką mieszkaniową Gminy Skawina, promocją i ochroną zdrowia, profilaktyką oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień.
  • Aktywizacja mieszkańców i organizacji pozarządowych. Centrum Usług Społecznych w Skawinie pozwoli wykorzystać potencjał, zasoby i doświadczenie dotychczas funkcjonującego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie w połączeniu z zasobami i potencjałem lokalnych organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społeczności lokalnej.

Jeżeli Rada Miejska przyjmie uchwałę przekształcającą MGOPS w CUS, zmiany wejdą w życie od 1 stycznia. Projekt uchwały dostępny jest w załączniku.