W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XL/564/22 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2022 r. nasz samorząd przystępuje do opracowania „Diagnozy problemów uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych”. 


Celem badania jest zdiagnozowanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej gminy Skawina. Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i posłuży do opisu skali zjawisk, a także klasyfikacji postaw dorosłych i młodzieży wobec problemów poruszanych w diagnozie. Stanowił on będzie istotne odniesienie do planowanych i realizowanych programów profilaktyki w sferze promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Badanie „Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień dla gminy Skawina” jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przy współpracy z Pracownią Badawczą EDBAD Maciej Mroczek z Łodzi.

Badaniami objęci są dorośli mieszkańcy gminy, a także młodsi mieszkańcy – uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 2 i 3 szkół ponadpodstawowych. 

Badanie dorosłych mieszkańców realizowane jest techniką CAPI/PAPI za pomocą ankiet dla dorosłych w formie wywiadów bezpośrednich prowadzonych w miejscu zamieszkania respondenta. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcą wziąć Państwo udział w ww. badaniu i przyjmą ankieterów, którzy posługiwać się pismem i specjalnym upoważnieniem podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie. Badanie jest całkowicie anonimowe i poufne. Po wypełnieniu ankiety, nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować dane personalne uczestnika badania. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o  udział w badaniu, które bedzie prowadzone do końca września.  Nie jest to żaden test dotyczący wiedzy, dlatego nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane wyniki badań stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów uzależnień w gminie Skawina, które posłużą do sformułowania celów i kierunków działań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kolejnych latach.

Jednocześnie informujemy, że W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad badaniem:
  • ze strony Realizatora Pan Maciej Mroczek, e-mail: EDBAD biuro@edbad.edu.pl tel. 693 622 828
  • ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Pani Małgorzata Kopeć Kierownik Centrum Wspierania Rodziny tel. 12 276 01 27 

Źródło: CWR