Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do korzystania z form pomocy oferowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Poniżej przedstawiamy możliwe formy wsparcia:

 1. Instrument Rynku Pracy 
 • staż – nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną na podstawie umowy zawartej między Organizatorem Stażu i Starostą. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie,
 • prace interwencyjne – zwrot części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej pomiędzy Pracodawcą i Starostą,
 • jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną na podstawie zawartej umowy ze Starostą na okres minimum 12 miesięcy,
 • dofinansowanie wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem osoby 50+ – świadczenie w formie dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, na podstawie zawartej umowy ze Starostą,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pomoc finansowa udzielana pracodawcom w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz utrzymaniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • świadczenie aktywizacyjne – świadczenie za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej (rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą zależną), na podstawie zawartej umowy ze Starostą,
 • grant na telepracę – pomoc pracodawcy w utworzeniu miejsca pracy dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany na podstawie umowy zawartej między Starostą a Pracodawcą, według programu przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Program ten obejmuje nabywanie umiejętności praktycznych i zdobywanie wiedzy teoretycznej a kończy się egzaminem. Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie,
 • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – pomoc finansowa udzielana pracodawcom przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracodawcę i jego pracowników z przeznaczeniem na:
- doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
- kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.


     2. Usługi Rynku Pracy

 • pośrednictwo pracy - udzielanie pomocy pracodawcom i przedsiębiorcom w zgłaszaniu ofert pracy, w pozyskiwaniu odpowiedniego pracownika w tym również w ramach sieci EURES, informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, organizacja giełd i targów pracy. Usługi świadczone zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości oraz jawności, 
 • poradnictwo zawodowe - udzielanie pracodawcom krajowym pomocy w doborze kandydatów do pracy oraz indywidualnym rozwojem zawodowym pracodawcy lub jego pracowników. Usługi świadczone zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości, swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności oraz poufności i ochrony danych,
 • organizacja szkoleń - inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcie własnej działalności gospodarczej w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Formy organizacyjne szkoleń: tryb indywidualny, tryb grupowy, tryb e-learning, w ramach bonu szkoleniowego dla osób do 30 roku życia, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej (Starosta–Pracodawca–Instytucja Szkoleniowa), częściowe finansowanie kosztów szkolenia, pożyczka szkoleniowa (na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia).

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Pracy w filii w Skawinie ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina, tel.: (12) 276 16 93, adres e-mail: filia_skawina@uppk.pl.

Siedziba Urzędu, ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce, tel.: (12) 416 74 03, adres e-mail: krkrpow@uppk.pl

Filia w Krakowie, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, tel.: (12) 299 74 25, adres e-mail: filia_krakow@uppk.plŹródło: UP