Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie  informuje o przyznaniu stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom reprezentującym Gminę Skawina, którzy uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej w 2022 r.  

  1. Stypendia, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia) zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca w okresie od czerwca do września 2023 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta. Stypendium przyznane osobom niepełnoletnim zostanie wypłacone rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.
  2. Nagrody, w wysokości określonej w wykazie zamieszczonym poniżej (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia) zostaną wypłacone w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1, w terminie do dnia 10 czerwca 2023 r. lub przekazane przelewem bankowym na wskazany numer konta.

Aby móc otrzymać przyznane stypendium sportowe lub nagrodę należy:

  • Złożyć wniosek o przekazanie świadczenia na rachunek bankowy ( podanie o przekazanie świadczenia na konto znajduje się w załącznikach poniżej)
  • Złożyć oświadczenie o posiadaniu statusu ucznia bądź studenta (którego wzór jest dostępny do pobrania w załączniku poniżej)
  • Stypendyści którzy nie uzyskują równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinni złożyć druk PIT-2A 
  • Do dokumentów dołączyć kopię pierwszej strony zeznania podatkowego o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopię zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3), w przypadku potwierdzenia złożenia deklaracji podatkowej
    w formie elektronicznej dopuszczalny jest wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)
    - w przypadku gdy wniosek jest składany w imieniu osoby niepełnoletniej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekun prawnego rozliczenie podatku dotyczy ww. opiekunów/przedstawicieli.

Wszystkie dokumenty należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie - Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14, pok. 1 - w terminie do dnia 31 maja 2023 r., w godzinach pracy urzędu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy:

Źródło: PSW