Od 1 lipca 2023 r. można ubiegać się o dodatek z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie to mogą uzyskać osoby, które:

  • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat;
  • uzyskały wiek emerytalny: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Skawina na wniosek osób zainteresowanych może wydać zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa w Gminie Skawina.  


Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie:


  • Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14,
  • Biurzo Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 pok. 3
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: urzad@gminaskawina.pl
  • platformy ePUAP
  • albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Rynek 1, 32-050 Skawina.


W załączeniu wniosek o wydanie zaświadczenia dla sołtysa. Źródło: RM