Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w 27 marca na skawińskim Rynku, burmistrz Norbert Rzepisko w oświadczeniu do mediów odniósł się do aktualnej sytuacji związanej z zakładem Valeo. Pomimo wielu spotkań z przedstawicielami firmy Valeo, również tych odbytych w ostatnim czasie, założenia „umowy społecznej” zawartej w 2018 roku nie zostały spełnione. Po pięciu latach deklaracji mieszkańcy Skawiny nadal żyją oddychając uciążliwym fetorem.Mieszkańcy Skawiny od wielu lat uskarżają się na uciążliwy fetor unoszący się w pobliżu firmy Valeo. Odór jest na tyle intensywny i trudny do wytrzymania, że zdecydowali się zwrócić o pomoc do instytucji odpowiedzialnych za kontrolę zakładów przemysłowych. Były pisma, spotkania, prośby, marsze protestacyjne, pikiety.  Jako Urząd Miasta i Gminy w Skawinie stanęliśmy po stronie mieszkańców i podjęliśmy rozmowy z Valeo. Z innymi podmiotami podejmowany przez nas dialog skutkował konkretnymi zmianami  na rzecz środowiska. 

W chwili gdy firma Valeo wyraziła wolę rozbudowy, spisaliśmy „umowę społeczną” w 2018 roku zgodnie z którą firma miała się zhermetyzować tak, by nie utrudniać życia mieszkańcom. W ciągu pięciu lat zakład Valeo zamontowała urządzenia emitorach, które nie rozwiązało problemu mieszkańców. Fetor pozostał, a jego natężenie według mieszkańców nie zmieniło się. Po podpisaniu „umowy społecznej” Valeo otrzymało decyzje środowiskową i w ślad za tym przystąpiło do projektowania rozbudowy. W 2023 roku firma wystąpiła z wnioskiem do Starosty o zmianę pozwolenia na budowę i ją uzyskała. W naszej opinii prace budowlane rozpoczęły się przed uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę co zgłosiliśmy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie złożyliśmy odwołanie od wydanej przez Starostę decyzji. Mieszkańcy Skawiny będą sprzeciwiali się rozbudowie Valeo, dopóki zakład nie rozwiąże problemu emisji uciążliwego fetoru.OŚWIADCZENIE
w sprawie zakładu Valeo


Od pięciu lat prowadzę intensywne działania mające na celu rozwiązanie problemu uciążliwych odorów emitowanych przez zakład Valeo w Skawinie. Podejmowane kroki obejmują lobbing, współpracę z różnymi interesariuszami oraz poszukiwanie odpowiednich narzędzi prawnych. Nie da się skutecznie rozwiązać problemu odorów bez zmian w obowiązujących przepisach.

Wierzyłem, że partnerski dialog, który był skuteczny w przypadku innych firm w Skawinie, spowoduje wdrożenie narzędzi do realnego ograniczenia uciążliwości odorowej zakładu. Dotychczasowe negocjacje z zakładem Valeo nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, a firma nie wywiązuje się z postanowień umowy społecznej m.in. w kwestii hermetyzacji hali produkcyjnej i wdrożenia technologii ograniczających emisję odorów.

W związku z tym, że rozbudowa zakładu może negatywnie wpłynąć na komfort życia mieszkańców, zdecydowałem się na złożenie odwołania od decyzji o pozwoleniu na rozbudowę. W mojej opinii dokonane w projekcie budowlanym modyfikacje są na tyle znaczące, że konieczne jest uzyskanie nowej decyzji środowiskowej, określającej warunki korzystania ze środowiska przez zakład w sposób minimalizujący jego negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym zdrowie i życie mieszkańców. 

W odwołaniu do decyzji stwierdzono:
  • niedostatecznie wyjaśniono stan faktyczny i prawny sprawy,
  • brak jest precyzyjnego wskazania i scharakteryzowania wprowadzonych modyfikacji w projekcie budowlanym,
  • brak jest uzasadnienia, na jakiej podstawie stwierdzono, że modyfikacja inwestycji nie spowoduje zmian uwarunkowań decyzji środowiskowej,
  • pominięto fundamentalne zasady prawa ochrony środowiska, tj. zasadę prewencji i przezorności,
  • nie rozważono konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Oczekuję od kierownictwa Valeo pilnych i konkretnych decyzji dotyczących hermetyzacji produkcji, wdrożenia zmian technologicznych i definitywnego zakończenia problemu odorowego. Rozbudowa zakładu nie może być realizowana bez uprzedniego rozwiązania kwestii uciążliwych zapachów. Gmina Skawina i jej mieszkańcy słusznie domagają się poważnego traktowania problemu i jego ostatecznego rozwiązania. Czekam na zdecydowane działania ze strony Valeo, poparte jasnymi i konkretnymi deklaracjami oraz wiarygodnym planem ich realizacji w terminie do końca 2024 r. Jedynie stanowisko władz Centrali we Francji, władz najwyższych całego koncernu, jest dla mnie wiążące. Widzę na przykładzie innych firm w Skawinie, że dobre sąsiedztwo zakładów z okolicznymi mieszkańcami jest możliwe przy odpowiedniej determinacji władz przedsiębiorstw do efektywnego działania. 

Problem odorów emitowanych przez Valeo jest wieloletni i od lat negatywnie wpływa na komfort życia mieszkańców Skawiny. Zanieczyszczenia powodują uciążliwości zapachowe, bóle głowy, nudności i problemy z oddychaniem. Mieszkańcy mają prawo do czystego powietrza i życia w zdrowym środowisku. Zwracam się z apelem do władz Valeo o podjęcie natychmiastowych działań w celu rozwiązania problemu odorów. Rozbudowa zakładu nie może odbywać się kosztem zdrowia i komfortu życia mieszkańców Skawiny!


Norbert Rzepisko
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina