Od 22 marca 2024 roku trwa nabór na dofinansowanie na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Skawina, zamieszkujących nieruchomości poza granicami aglomeracji. 


Celem Programu jest ograniczenie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu degradacji środowiska oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na terenach poza granicami aglomeracji.

Dotacje są udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach zamieszkałych, znajdujących się poza terenem aglomeracji wyznaczonej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2020 r., dla których brak jest możliwości przyłączenia posesji do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Informację, czy nieruchomość znajduje się poza granicami aglomeracji, można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.sip.gison.pl/skawina.


Jak sprawdzić, czy nieruchomość znajduje się poza granicami aglomeracji?

  • wejdź na  stronę internetową www.sip.gison.pl/skawina;
  • wpisz adres nieruchomości lub numer działki, na którym znajduje się nieruchomość;
  • włącz warstwę tematyczną AGLOMERACJE – Aglomeracja Skawina.


Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych budowy biologicznej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniem objęte będą tylko instalacje, których budowę rozpoczęto po ogłoszeniu naboru i zawarciu umowy. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach budowy oczyszczalni ścieków zalicza się koszty zakupu i montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku.  

O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

O udzieleniu dotacji w danym roku budżetowym decyduje kolejność złożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy oraz wysokość środków zaplanowanych na dotacje w budżecie Gminy Skawina.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miejskiej NR LXV/951/24 (kliknij tutaj) z dnia 28 lutego 2024 roku, która określa zasady udzielania dotacji.

Wnioski są przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Rynek 14, pok. 2


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, który udzieli wszelkich informacji.

Dane kontaktowe:


Źródło: