Grafika przewodnia do Strategii Gminy Skawina-Zaplanujmy wspólnie przyszłość

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVI/374/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, a także Uchwałą Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, rozpoczynając konsultacje 23 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030. Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 23 czerwca do 19 września 2021 r.

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, będzie możliwe w formie:

  • pisemnej – uwagi i opinie do projektu strategii rozwoju można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii rozwoju,w następujący sposób:
    • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
    • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),
    • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: strategia@gminaskawina.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  • spotkania konsultacyjnego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania stacjonarnego w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 17:00 w sali Pałacyku „Sokół” ul. Mickiewicza 7 w Skawinie. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, moderowaną dyskusję z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument, a  następnie możliwość zgłaszania uwag i propozycji z wykorzystaniem formularza. Mając na względzie stan epidemii, powyższe spotkanie może odbyć się w formule zdalnej.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030 będzie w okresie prowadzenia konsultacji dostępny na stronie internetowej Gminy Skawina (www.gminaskawina.pl), w zakładce „Mieszkańcy” w podzakładce „konsultacje społeczne”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz w siedzibie Wydziału Rozwoju i Strategii, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 I piętro, pok. 4, 32-050 Skawina.

Po zakończeniu konsultacji społecznych sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg i wyniki, zawierający w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy obszaru gminy Skawina do udziału w konsultacjach.


Dodatkowych informacji udziela:

Michał Kędzierski

Wydział Rozwoju i Strategii

tel.: 12 277 01 84

e-mail: strategia@gminaskawina.pl