Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej SAG


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

DZIAŁANIE: 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

SCHEMAT: Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

WARTOŚĆ PROJEKTU: 21 357 222,70 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 9 230 836,55  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-10-2007 r. do 31-12-2011 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 22-12-2009 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, realizację projektu przewidziano na lata 2007-2011. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano pod Skawińską Strefę Aktywności Gospodarczej(Skawina - Północ) obszar o ogólnej powierzchni około 130 ha. W chwili obecnej, na terenie Strefy działa kilkanaście podmiotów – głównie duże koncerny zagraniczne i krajowe. Jednakże, możliwość dalszego rozwoju inwestycji na terenie Strefy, a zarazem powstawanie miejsc pracy, była ograniczona ze względu na niedobory w zakresie infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, wodociągowa oraz energetyczna) oraz komunikacyjnej (drogi dojazdowe do nowobudowanych obiektów). Władze samorządowe Miasta i Gminy Skawina podjęły więc decyzję o przeprowadzeniu na terenie Skawińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) następujących zadań inwestycyjnych, które zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie:

 1. budowa wodociągu dla Strefy Skawina Północ
  Inwestycja obejmuje rurociąg zamykający pierścień sieci miejskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Przemysłowej, wymianę skorodowanego wodociągu w ul. Przemysłowej oraz przepięcia istniejących sieci rozdzielczych. Trasa przewodu poprowadzona zostanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
 2. budowa wodociągu w rejonie ulicy Podgórki
  Wybudowana zostanie sieć wodociągowa zasilająca zabudowania przy ulicy Podgórki w Skawinie. Wodociąg zasili zachodnią część SAG. Teren, dla którego projektuje się zasilanie w wodę wodociągową, to obszar mieszkalny. Na terenie tym znajdują się zabudowania jednorodzinne.
 3. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krakowskiej i Osiedla Rzepnik
  Wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna, która obsługiwała będzie zakłady przemysłowe oraz budynki mieszkalne w rejonie ulicy Krakowskiej i Osiedla Rzepnik. Trasa kolektorów głównych przebiegała będzie wzdłuż ulic: Krakowska, Łanowa, Pisary, Torowa, os. Rzepnik oraz wzdłuż projektowanej północnej obwodnicy miasta. Trasa projektowanych kolektorów przebiega w drogach oraz parcelach z zabudową mieszkalną i przemysłową. Rozwiązanie projektowe przewiduje realizację kanalizacji w systemie grawitacyjnym. Odprowadzanie ścieków sanitarnych nastąpi poprzez istniejącą komunalną sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Skawinie.
 4. przebudowa ulicy Torowej
  Ulica Torowa zostanie przebudowana na odcinku 699 m od zakładu Vesuviusz do ul. Przemysłowej. W ramach projektu zostanie przebudowana jezdnia, wybudowany zostanie chodnik i kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną także: linia teletechniczna, linia kablowa energetyczna, linia energetyczna napowietrzna, sieć gazowa. Wykonane zostanie również ogrodzenie od strony terenów PKP. Projektowaną przebudowę ulicy wkomponowano w istniejący pas uliczny, oraz częściowo w tereny kolejowe (zamknięte). Istniejąca jezdnia ulegnie rozbiórce z uwagi na małą nośność i różnorodność materiałów, oraz budowę kanału deszczowego i sanitarnego oraz gazociągu.
 5. budowa ulicy Nowoprzemysłowej
  I etap – projektowany odcinek połączy ul. Przemysłową (rejon Zakładów FERRO) ze skrzyżowaniem z ul. Za Górą. Wybudowany zostanie także most stały na potoku Rzepnik.
   

Realizacja przewidzianych projektem działań inwestycyjnych przyczyni się do popularyzacji marki „Skawina” i wzrostu rozpoznawalności miasta jako miejsca sprzyjającego inwestorom, o znacznej podaży atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Kluczowym wynikiem projektu w sferze oddziaływania będzie wzrost ilości inwestycji zewnętrznych na terenie Skawiny i zapewnienie trwałych podstaw długofalowego rozwoju miasta.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.