Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krzęcinie

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna

DZIAŁANIE: 6.2. Rozwój obszarów wiejskich

SCHEMAT: Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa

KATEGORIA INTERWENCJI: Infrastruktura edukacyjna

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2  955  668,20  zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2  068  967,74  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 04-05-2009 r. do 31-12-2011 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 27-09-2011 r.

DATA PODPISANIA UMOWY: 10-01-2012 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami zaplecza, sanitariatami, łącznikiem, zespołem szatni i dwoma salami lekcyjnymi (dla 5 i 6 letnich dzieci) przy istniejącym budynku szkoły podstawowej w Krzęcinie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Główne działania w ramach projektu obejmowały:

- Prace przygotowujące teren pod inwestycję (organizacja zaplecza budowy, wykonanie żelbetonowych ław i stóp fundamentowych, roboty ziemne wraz z formowaniem podłoża)

- Prace budowlane i wykończeniowe (wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie schodów, pochylni, balustrad, dwuspadowego dachu i posadzek, wykończenie ścian tynkiem cementowo-wapiennym i gładzią szpachlową, zamontowanie drzwi i okien, wykonanie izolacji termicznej, przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, ) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, wykonanie instalacji wewnętrznych, zakup i instalacja środków trwałych (wyposażenie i sprzęt sportowy), zagospodarowanie otoczenia (budowa parkingu, drogi p. poż., dwóch hydrantów zewnętrznych), promocja.

Produktem projektu jest budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami dodatkowymi w Krzęcinie, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo o powierzchni zabudowy 1080,34 m2 (pow. użytkowa 940,91 m2) i kubaturze 7896 m3. Nowa, wyposażona, główna sala sportowa wraz z rozkładanymi trybunami dla 90 widzów i boiskami do siatkówki (pełnowymiarowe) i mini-koszykówki posiada wymiary 26,05x19,35m. Zaplecze stanowi magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczycieli wf i dwa węzły szatniowo-sanitarne dla grup 14 osobowych, w tym 1 dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowymi produktami projektu są dwie sale lekcyjne dla 5 i 6 letnich dzieci wraz z odrębnymi toaletami, dwa ogólnodostępne dla uczniów, nauczycieli i gości szkoły zespoły sanitariatów oraz sala do ćwiczeń korekcyjnych, łącznik pomiędzy salą gimnastyczną i budynkiem szkoły oraz parking o pow. 2 arów z wydzielonym miejscem dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nowa sala zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz umożliwia organizowanie spotkań, imprez i rozgrywek o charakterze ogólnodostępnym.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”