Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie – Etap II

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

DZIAŁANIE: 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

SCHEMAT: Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5  610 770,89 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3  639 695,57 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 19-03-2009 r. do 31-12-2012 r.


Opis projektu

Przedmiotem projektu było dozbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie (SAG) w sieć wodociągową
i drogową, co ma na celu przyciągniecie nowych przedsiębiorców i rozwój obecnie rezydujących w SAG.

Projekt realizowany w latach 2009-2012, obejmował następujące główne działania:

- zad.1 Wodociąg w rejonie ulicy Łąkowej

Przedmiotem inwestycji było wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 630,0m w pasie drogi ul. Nowoprzemysłowej
i miał na celu zaopatrzenie w wodę terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w tym obszarze

- zad.2 Budowa ul. Nowoprzemysłowej – Etap II (obecna ul. płk. Hałacińskiego)

Odcinek drogi łączy wykonany już pierwszy odcinek Północnej obwodnicy Skawiny z ul. Łąkową. Budowa tej drogi umożliwiła dojazd do nowobudowanych zakładów przemysłowych na terenie SAG oraz pozwoliła na uwolnienie kolejnych terenów pod inwestycje. W ramach inwestycji wybudowano drogę (o szerokości 7 m.) wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

- zad.3 Rozbudowa ul. Za Górą w Skawinie

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię drogi o szerokości od 5,5 (na łukach do 7,5 m). Wcześniej ul. Za Górą była drogą o charakterze polnym, o zmiennym przebiegu sytuacyjnym, posiadającą nawierzchnię asfaltowo - betonową, miejscami kamienną o nieuregulowanej szerokości.

- zad. 4 wykup gruntów

W celu wybudowania ul. Nowoprzemysłowej oraz rozbudowy ul. Za Górą i zrealizowania pełnego zakresu inwestycji konieczne było wykupienie gruntów.

Realizacja przewidzianych projektem działań inwestycyjnych przyczyni się do popularyzacji marki „Skawina” i wzrostu rozpoznawalności miasta jako miejsca sprzyjającego inwestorom, o znacznej podaży atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Kluczowym wynikiem projektu w sferze oddziaływania będzie wzrost ilości inwestycji zewnętrznych na terenie Skawiny i zapewnienie trwałych podstaw długofalowego rozwoju miasta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.