Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny


PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

DZIAŁANIE: 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

SCHEMAT: Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

WARTOŚĆ PROJEKTU: 23 801 289,75 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 13 487 910,19 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-10-2009 r. do 31-03-2013 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 26-01-2010 r.

Opis projektu:

Skawiński Obszar Gospodarczy to teren byłego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Skawina (tzw. Basen C). Jest to obszar o powierzchni ok. 50 ha. Tereny te zostały przeznaczone pod przemysł i usługi.

Przedmiotem projektu było uzbrojenie obszaru Basenu C w następującą infrastrukturę: 

·sieć wodociągowa

·sieć kanalizacyjna

·sieć CO

·sieć energetyczna

·sieć teleinformatyczna

·drogi wewnętrzne

·ogrodzenie terenu

·uporządkowanie zieleni

Projekt realizowano w okresie od października 2009 roku do marca 2013 roku. Jest to inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj” tzn., że na moment składania wniosku Gmina nie posiadała pozwolenia na budowę i opracowanej dokumentacji technicznej.

Realizacja przewidzianych projektem działań inwestycyjnych przyczyni się do popularyzacji marki „Skawina” i wzrostu rozpoznawalności miasta jako miejsca sprzyjającego inwestorom, o znacznej podaży atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Kluczowym wynikiem projektu w sferze oddziaływania będzie wzrost ilości inwestycji zewnętrznych na terenie Skawiny, powstanie nowych miejsc pracy i zapewnienie trwałych podstaw długofalowego rozwoju miasta.

Realizacja projektu przyczyni się do powstania 11 nowych zakładów pracy.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013”