Przebudowa Rynku w Skawinie. Rynek i jego okolica wizytówką miasta

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 6. Spójność wewnątrzregionalna

DZIAŁANIE: 6.1. Rozwój miast

SCHEMAT: Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

WARTOŚĆ PROJEKTU:  8 233 644,62 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5 463 226,53 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 30-09-2010 r. do 31-03-2013 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 26-11-2009 r.


Opis projektu:

Głównym celem przebudowy Rynku w Skawinie było stworzenie nowej bardziej atrakcyjnej przestrzeni publicznej poprzez jej estetyzację i ożywienie funkcjonalności. W ramach zadania został wykonany remont całości Rynku wraz z otaczającymi ją ulicami i chodnikami. Całość projektu została zrealizowana w sposób umożliwiający w 100% korzystanie z przestrzeni Rynku przez osoby niepełnosprawne. Koncepcja przebudowy oparta została na pierwotnych założeniach funkcjonalnych Rynku. Zastosowane rozwiązania miały na celu ujednolicenie przestrzeni, wydobywając tym samym walory historyczne placu miejskiego. Główne założenie projektowe oparte zostało na znacznym powiększeniu płyty rynku, przy możliwym zachowaniu jak największej ilości istniejącej zieleni.

Głównymi celami projektu przebudowy Runku w Skawinie jest:

  • docelowe wykreowanie nowego miejsca, do którego warto przyjechać, gdzie można się będzie spotkać, przebywać, podejmować wspólne aktywności, czego konsekwencją będzie społeczna integracja i gospodarcze ożywienie tej części miasta.
  • stworzenia nowej wizytówki miasta co ma się przyczynić do przełamania tradycyjnego wizerunku Skawiny jako miasta wyłącznie przemysłowego.

W obrębie rynku wydzielonych zostało kilka mniejszych stref przestrzennych, tworzących zarazem jednolitą całość kompozycyjną:

  1. W północno-zachodniej części rynku - w okolicy Ratusza Miejskiego - wyodrębniona została przestrzeń, umożliwiająca organizację imprez okolicznościowych. Układ taki kieruje uwagę na budynek Ratusza, jednocześnie stanowiąc doskonałe miejsca do odpoczynku.
  2. Ponadto, obszar ten urozmaicony został poprzez wprowadzenie nowoczesnej fontanny, z możliwością programowania „wodnego show”. Część placu z fontanną jest zarazem przestrzenią wielofunkcyjną, gdyż po jej wyłączeniu stać się może ona dodatkowym miejscem spotkań społecznych.
  3. Ciągnący się od centralnej części rynku, aż do jego północnej strony plac, funkcjonuje jako obszar wydarzeń, rekreacji i aktywności użytkowników. Jej zagospodarowanie umożliwia elastyczność dostosowania do różnych wydarzeń kulturowych np. pod ekspozycje okolicznościowe, targi rzemiosła lokalnego, itp.
  4. Poprzez wprowadzenie zieleni oraz ławek obszar ten może stanowić także idealne miejsce do spotkania oraz wypoczynku mieszkańców.
  5. W części południowej rynku usytuowany został obszar przeznaczony pod ogródki letnie. Pozostawiona zieleń wysoka tworzy tu pewnego rodzaju „parawan”, kreując przy tym jednolitą, kameralną przestrzeń.
  6. Swoistą kontynuację owego obszaru stanowi plac usytuowany w południowo-zachodniej części, na którym przewidziano lokalizację ławek, tworząc przy tym kolejne miejsce spotkań społecznych.

 
Harmonogram wydarzeń na Rynku w Skawinie dostępny jest w kalendarium CKiS w Skawinie: KLIKNIJ  TUTAJ.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013”