PROGRAM:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 3. Przedsiębiorcza Małopolska

DZIAŁANIE:  3.1 Strefy aktywności gospodarczej

PODDZIAŁANIE:  3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – zit

WARTOŚĆ PROJEKTU:  2 809 738,26 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  1 883 173,24 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 28-10-2014 r. do 30-09-2019 r.

DATA WYBORU PROJEKTU:  07-08-2017 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:  13-09-2017 r.

Gmina Skawina w dalszym ciągu tworzy przyjazny klimat dla lokowania nowych przedsiębiorstw na jej terenie poprzez systematyczny rozwój powierzchni ułatwiających prowadzenie działalności, stąd przedmiotowy projekt zakłada działania inwestycyjne wraz z działaniami pomocniczymi koniecznymi do ich zrealizowania, które umożliwią przyciągnięcie nowych przedsiębiorców z sektora MŚP oraz stworzenie możliwości rozwojowych firmom obecnie rezydującym w SAG.

Celem bezpośrednim projektu, jest wzmocnienie potencjału gospodarczego i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Skawina poprzez rozwój ogólnodostępnej infrastruktury technicznej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie. Dzięki temu Gmina Skawina wzmocni pozycję konkurencyjną sektora MŚP, a także stworzy warunki dla bardziej elastycznego funkcjonowania na rynku podmiotów sektora MŚP wraz ze wzrostem ich znaczenia gospodarczego.

Projekt obejmuje następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łąkowej – etap II. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wod. PEØ160 o dł. ok. 782 mb. Projektowana sieć połączy istniejące odcinki sieci wodociągowej zlokalizowane przy ul. Podgórki i ul. Hałacińskiego. Inwestycja spowoduje stworzenie spinki wodociągowej, która w razie awarii jednej nitki będzie umożliwiała dostarczenie wody z drugiego źródła dla przedsiębiorstw, które będą lokalizowane w obszarze oddziaływania, jako pośredni efekt realizacji projektu, wspierając stabilność prowadzenia działalności. Ponadto, dozbrojenie terenów w północno-zachodniej części SAG w wodociąg wody użytkowej jest niezbędne do powstania nowych zakładów, ale również rozwoju już istniejących przedsiębiorstw tam działających.

- Budowa sieci kanalizacyjnej oraz pompowni sieciowej w rejonie ul. Łąkowej. Planowana sieć ma zostać wykonana wzdłuż płn.-zach. granicy SAG i obsługiwać płn.-zach. część SAG w tego typu infrastrukturę. Projekt sieci obejmuje kanalizację sanitarną PCV Ø250 (długość ok. 1031 m) oraz rurociąg tłoczny PE Ø110 (długość ok. 509 m) wraz z pompownią sieciową P1 i zbiornikiem retencyjnym. Dozbrojenie terenów w północnej części SAG w kanalizację sanitarną przyczyni się do zapewnienia odprowadzenia ścieków sanitarnych od przedsiębiorstw funkcjonujących i planujących lokalizacje nowych inwestycji, a  co za tym idzie, doprowadzi do polepszenia jakości środowiska.

W celu zrealizowania pełnego zakresu inwestycji niezbędne jest:

- sprawowanie nadzorów inwestorskich i autorskich nad zadaniami,

- promocja projektu.

Projekt realizowany jest dzięki formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.