Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawiny

PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020

OŚ PRIORYTETOWA: 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje

DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

WARTOŚĆ PROJEKTU:  538 842,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  458 015,70 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2017 r. do 30-11-2018 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 14-06-2017 r.

DATA PODPISANIA UMOWY  O  DOFINANSOWANIE: 27-07-2017 r.

Projekt pn. „Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawiny” obejmuje działania związane z analizą dwóch obszarów na terenie miasta Skawina w zakresie występujących zanieczyszczeń i stopnia degradacji terenu (gleby, ziemi, wód gruntowych i wód w zbiornikach wodnych).

Projekt dotyczy:

1. terenu byłego składowiska odpadów przemysłowych Zakładów Metalurgicznych „Skawina” S.A.

2. terenu poeksploatacyjnego wyrobiska żwiru i piasku w Skawinie – Samborku.

Działania związane z ww. terenami będą miały na celu inwentaryzację i analizę poziomu zanieczyszczeń, przygotowanie dokumentacji oraz pozwoleń oraz identyfikację niezbędnych prac przywracających przestrzeń dla mieszkańców. Celem projektu jest przygotowanie do realizacji działań inwestycyjnych pozwalających na bezpieczne udostępnienie społeczeństwu terenów które obejmuje projekt.

Realizacja projektu będzie obejmowała następujące zadania:

1. Inwentaryzacja zanieczyszczeń i ich poziomu poprzez badania gruntu i wody (badania geologiczne, laboratoryjne).

2. Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenów na cele środowiskowe przy uwzględnieniu ustaleń przeprowadzonej inwentaryzacji.

3. Stworzenie projektu inwestycyjnego zagospodarowania oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, studium i konsultacji (w tym przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko).

4. Nadzór nad prawidłową realizacją inwentaryzacji i przygotowaniem dokumentacji.

5. Zarządzanie projektem.

6. Działania promocyjne.

Informujemy o funkcjonowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: