Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż

PROGRAM: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

DZIAŁANIE: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 377 737,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 161 156,74 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-01-2017 r. do 31-12-2018 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 04-11-2016 r.

Gmina Skawina jako partner realizuje projekt pn. „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Jordanów, Libiąż, Zabierzów.

Grupą docelową projektu jest 6 urzędów wskazanych Gmin oraz ich pracownicy. W ramach projektu przewidziano w szczególności: szkolenia specjalistyczne obejmujące tematykę prawną związaną z obszarem podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami, a także szkolenia ogólne, dotyczące zagadnień horyzontalnych, przekładające się na poprawę obsługi klienta i łatwiejszy dostęp do informacji publicznej; dedykowane badanie satysfakcji klienta wg wspólnej metodologii nakierowane na poznanie opinii przedsiębiorców o usługach publicznych w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami; po badaniach zostaną wdrożone działania usprawniające obsługę przedsiębiorców; Gminy będą miały możliwość wymiany dobrych praktyk, porównania wyników w ramach benchmarkingu; rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Skawina.

Dedykowany charakter szkoleń zapewni dostosowanie ich programu do potrzeb Gmin, umożliwi wybór trenera z najwyższymi kwalifikacjami i doświadczeniem oraz zapewni optymalny koszt szkolenia w stosunku do jakości. Szkolenia z obsługi klientów będą realizowane jako cykl szkoleniowy, tj. „szkolenie – przerwa (praca) – szkolenie – praca” z wykorzystaniem zróżnicowanych, aktywnych form pracy. Odstęp między szkoleniami da okazję do praktykowania nowych umiejętności w pracy, ponowne szkolenie podniesie poziom krzywej zapamiętywania i motywacji. Głównym efektem projektu będzie usprawnienie pracy urzędów Gmin w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz zarządzania nieruchomościami. Rezultat ten zostanie osiągnięty dzięki rozpoznaniu potrzeb przedsiębiorców w tym zakresie oraz podniesieniu kompetencji kadr urzędów Gmin.

Realizacja projektu jest kolejnym krokiem w zakresie wdrażania i promocji e-usług administracyjnych w Gminie Skawina. Równolegle do wskazanego powyżej projektu będą realizowane komplementarne projekty:

Planowane do realizacji w ramach projektu szkolenia:

  • Wybrane zagadnienia w zakresie Kodeksu cywilnego związane z gospodarką nieruchomościami  (zasiedzenia, służebności, przedawnienia, obciążanie prawa własności i UW ograniczonymi prawami rzeczowymi ), najnowsze orzecznictwo;
  • Stosowanie KPA w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego załatwiania spraw w obszarze zarządzania nieruchomościami;
  • Szkolenie w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w prawie podatkowym;
  • Szkolenie w zakresie stosowania narzędzi elektronicznych w zakresie obsługi podatkowej -  komunikacja elektroniczna z podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przedstawienie tematyki prawnej oraz narzędzi dostępnych do takiej obsługi;
  • Kultura Pro-Kliencka - cykl warsztatów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, telefonicznej obsługi klienta, przyjmowania skarg;
  • Szkolenie w zakresie dostępu do informacji publicznej na wniosek, ze szczególnym uwzględnieniem  obszaru zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych, najnowsze orzecznictwo.

Proces rekrutacji uczestników szkoleń zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami “Regulaminu rekrutacji uczestników szkoleń w ramach projektu nr POWER.02.18.00-0004/16 pn. „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” stanowiący załącznik do niniejszego artykułu.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie wyrażający zainteresowanie uczestnictwem w projekcie proszeni są o kontakt z Biurem ds. Kadr i Płac - Panią Barbarą Szarańską tel. 12 2770 117 kadry@um.skawina.net