Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Skawinie specjalistycznej Terapii Metodą Biofeedback oraz Metodą A. Tomatis, podniesienie kwalifikacji pedagogów specjalnych i zakup sprzętu.

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

OŚ PRIORYTETOWA: 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje

DZIAŁANIE: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

PODDZIAŁANIE: 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne ZIT

WARTOŚĆ PROJEKTU: 292 250,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 247 050,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-07-2017 r. do 30-06-2018 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 20-06-2017 r.

Celem projektu jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie (PS2) do 30.06.2018r. o prowadzenie terapii Metodą Tomatisa (TMT) oraz Biofeedback (TMB) oraz podniesienie kwalifikacji pedagogów specjalnych do prowadzenia tych terapii.

Grupą docelową są dzieci niepełnosprawne a także kadra pedagogiczna realizująca z nimi terapię TMT i TMB. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania: szkolenie dla 5 pedagogów specjalnych, rozszerzenie oferty dodatkowej poprzez realizację zajęć dla 50 dzieci niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu do TMT i TMB.

Rezultatami projektu będzie wyrównanie zdiagnozowanych deficytów oraz zwiększenie szans edukacyjnych 50 dzieci niepełnosprawnych poprzez objęcie ich TMT (20 dzieci) i TMB (30 dzieci) i poszerzenie oferty placówki, podniesienie kwalifikacji 5 pedagogów specjalnych pracujących w placówce i nabycie przez nich uprawnień do prowadzenia wyżej wymienionych terapii oraz wyposażenie PS2 w niezbędny sprzęt do realizacji terapii.