Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
DZIAŁANIE: 11.1 Rewitalizacja miast
PODDZIAŁANIE: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 787 536,43 zł (na etapie aplikowania)
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 723 404,92 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 30-05-2017 r. do 30-08-2021 r.
DATA WYBORU PROJEKTU: 23-02-2018 r.
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 11-09-2018 r.


Logo projektu Rewitalizacja Miasta i Gminy Skawina


Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie”.

Bezpośrednim celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych występujących na podobszarach rewitalizacji w mieście Skawina przez utworzenie wielofunkcyjnych Centrów Aktywności Kulturalnej, miejsc stanowiących platformę dla działań lokalnych społeczności i przez te społeczności współtworzone.

Przewiduje się, iż realizacja projektu będzie skutkowała:
- stworzeniem miejsc publicznych sprzyjających integracji, spędzaniu wolnego czasu, nawiązywaniu wspólnych kontaktów mieszkańców,
- poprawą dostępności do różnego rodzaju usług publicznych, w tym dla osób niepełnosprawnych (wszystkie obiekty objęte projektem będą dostępne i dostosowane do ich potrzeb)
- wzrostem poziomu integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji (integracji poszczególnych grup i całej wspólnoty lokalnej)
- stworzeniem narzędzi/przestrzeni do prowadzenia działań mających na celu aktywizację mieszkańców,
miejsc umożliwiających wykorzystanie potencjału mieszkańców, sprzyjających realizowaniu ich pomysłów,
- stworzeniem przestrzeni do lokowania i rozwoju działalności gospodarczej,
- wzrostem poziomu kapitału społecznego na podobszarach rewitalizacji,
- wzrostem poczucia odpowiedzialności i zaangażowania społecznego mieszkańców,
- wzrostem poziomu współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a mieszkańcami,
- włączeniem mieszkańców w kształtowanie przestrzeni publicznej (partycypacja).

Zakres projektu obejmuje:
1. Budowę Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) na Osiedlu Awaryjnym - CAK zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanego przystanku kolejowego na linii SKA2 wraz z parkingiem typu Park&Ride. Będzie miejscem pełniącym funkcję filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, świetlicy osiedlowej z pomieszczeniami z przeznaczeniem na działalność domu kultury, miejscem organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań NGO, siedzibą zarządu osiedla oraz przestrzenią pod działalność usługową.
2. Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) na Osiedlu Ogrody - w ramach projektu planuje się remont i adaptację części budynku MPEC przy ul. Ogrody 7a na potrzeby CAK spełniającego funkcje kulturalne i społeczne, gdzie znajdą się m.in.: świetlica (miejsce spotkań mieszkańców), siedziba zarządu osiedla. Pomieszczenia o łącznej pow. 146 m2 wynajmowane będą przez gminę w oparciu o wieloletnią umowę najmu.
3. Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) na Osiedlu Rzepnik. W planowanym CAK znajdą się m.in.: klub osiedlowy z funkcją domu kultury i miejsca spotkań dla mieszkańców, przedszkole, żłobek, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przedmiot projektu jest bezpośrednim wynikiem działań partycypacyjnych na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022.