PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
DZIAŁANIE: 11.1 Odnowa obszarów wiejskich
WARTOŚĆ PROJEKTU: 16 958 084,65 zł (na etapie aplikowania)
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 11 682 799,38 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 07-10-2017 r. do 01-02-2021 r.
DATA WYBORU PROJEKTU: 27-03-2018 r.
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 03-08-2018 r.


Logo projektu Rewitalizacja Miasta i Gminy Skawina


Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.1 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) na realizację projektu „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP”.

Bezpośrednim celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych występujących na podobszarach rewitalizacji na terenach wiejskich Gminy Skawina przez utworzenie miejsc stanowiących przestrzeń dla działań lokalnych społeczności i przez te społeczności współtworzone.

Przewiduje się, iż realizacja projektu będzie skutkowała:

- stworzeniem miejsc publicznych sprzyjających integracji, spędzaniu wolnego czasu, nawiązywaniu wspólnych kontaktów mieszkańców,

- poprawą dostępności do różnego rodzaju usług publicznych, w tym dla osób niepełnosprawnych (wszystkie obiekty objęte projektem będą dostępne i dostosowane do ich potrzeb)

- wzrostem poziomu integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji (integracji poszczególnych grup i całej wspólnoty lokalnej)

- stworzeniem narzędzi/przestrzeni do prowadzenia działań mających na celu aktywizację mieszkańców,

miejsc umożliwiających wykorzystanie potencjału mieszkańców, sprzyjających realizowaniu ich pomysłów,

- stworzeniem przestrzeni do lokowania i rozwoju działalności gospodarczej,

- wzrostem poziomu kapitału społecznego na podobszarach rewitalizacji,

- wzrostem poczucia odpowiedzialności i zaangażowania społecznego mieszkańców,

- wzrostem poziomu współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a mieszkańcami,

- włączeniem mieszkańców w kształtowanie przestrzeni publicznej (partycypacja).

Przedsięwzięcie, złożone jest z 2 kluczowych komponentów, które związane są z kreowaniem przestrzeni sprzyjającej spotkaniom oraz aktywizacji i integracji mieszkańców.

KOMPONENT 1/ITD – INSPIRACJA TWÓRCZOŚĆ DZIAŁANIE

Projekty uzupełniające sieć miejsc istotnych dla możliwości spotkań mieszkańców podobszarów rewitalizacji i ich działalność na rzecz społeczności lokalnej (niezależnie od warunków pogodowych). Będą to miejsca typu: świetlica, klubokawiarnia, CAK.  Łącznie 4 zadania:

1. Budowa budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Borku Szlacheckim.

2. Przebudowa piwnic Domu Ludowego na klubokawiarnię z biblioteką i miejscem spotkań dla mieszkańców w Jaśkowicach, Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Jaśkowicach.

3. Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Polanka Hallera do funkcji Centrum Aktywności Kulturalnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia remizy.

4. Przebudowa poddasza świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją w Woli Radziszowskiej, Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Woli Radziszowskiej.

KOMPONENT 2/ITP – INTEGRACJA TWÓRCZOŚĆ PRZESTRZEŃ

Animacja istniejących oraz kreacja nowych przestrzeni publicznych (modernizacja i przebudowa istniejących placów zabaw, ogólnodostępnych boisk sportowych na wspólne przestrzenie aktywności) jako sprzyjających spotkaniom i integracji mieszkańców. Łącznie 15 zadań:

1. Rozbudowa kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna) wraz ze ścieżką rowerową w Borku Szlacheckim.

2. Przebudowa i rozbudowa ogólnodostępnego boiska w Facimiechu, wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Jurczycach.

4. Remont i rozbudowa istniejącego placu zabaw w Gołuchowicach.

5. Rozbudowa i konserwacja istniejącego placu zabaw w Grabiu.

6. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Kopance.

7. Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krzęcinie.

8. Rozbudowa i przebudowa placu zabaw i miejsca spotkań oraz rekreacji dla rodzin i młodzieży (przy Domu Ludowym) w Ochodzy.

9. Przebudowa boiska sportowego w Polance Hallera.

10. Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego (boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna) w Pozowicach.

11. Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Radziszowie.

12. Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego w m. Rzozów o boisko wielofunkcyjne i miejsce do spotkań plenerowych (wiata rekreacyjna).

13. Rozbudowa infrastruktury społecznej przy Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach (boisko wielofunkcyjne, park linowy, plac zabaw).

14. Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców wsi: boisko piłkarskie, teren rekreacyjny z wiatą w Zelczynie.

15. Remont i rozbudowa placu zabaw przy Izbie Pamięci w Jurczycach.