TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601039K w miejscowości Jurczyce

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PODDZIAŁANIE: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

CEL PROJEKTU: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacyjnej miejscowości Jurczyce poprzez wykonanie rozbudowy skrzyżowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 179 523,42 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 114 230,75 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: do 31-12-2018 r.

Opis projektu:
Zadanie inwestycyjne zakłada rozbudowę skrzyżowania dróg gminnych wraz z wlotami na długości ok. 70 m oraz wykonanie dowiązania wysokościowego i sytuacyjnego do istniejących wlotów. Przy tarczy skrzyżowania planuje się budowę zatoki autobusowej o nawierzchni wykonanej z kostki granitowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zaprojektowano lokalizację przejścia dla pieszych.

Wynikami operacji są:
Długość wybudowanych/przebudowanych dróg - 0,0679 km
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego – 561 osoby.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.