Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna

DZIAŁANIE: 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
PODDZIAŁANIE: 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – zit
WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 894 000,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 816 119,99 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2018 r. do 30-09-2020 r.
DATA WYBORU PROJEKTU: 28-03-2018 r.
DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 22-06-2018 r.

Gmina Skawina kontynuuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia poziomu zanieczyszczeń. Celem projektu pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina” jest ograniczenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie gminy Skawina.

Przedmiotem projektu jest wymiana 472 kotłów na paliwa stałe na nowe kotły na paliwa gazowe (462) i podłączenia do sieci ciepłowniczej (10). Zamontowane nowe źródła ciepła będą się charakteryzować obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Oprócz zadań związanych z wymianą źródeł ciepła zaplanowano również realizację zadań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej w szczególności w zakresie oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji oraz poprawy efektywności energetycznej. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 39,48%, PM10 o 99,94% oraz PM2,5 o 99,85%. Projekt jest realizowany na terenie gminy zakwalifikowanej do obszarów, na którym konieczne jest podjęcie działań naprawczych polegających na likwidacji starych niskosprawnych urządzeń grzewczych w obowiązującym Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Projekt realizowany jest dzięki formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.