Celem operacji pn. GMINA SKAWINA CHWYTA WODĘ jest mitygacja efektów antropopresji na terenach wiejskich Gminy Skawina w kontekście zmian klimatu i rosnących wyzwań z gospodarowaniem wodami opadowymi przez edukowanie mieszkańców oraz opracowanie skutecznych narzędzi ich wsparcia przy zastosowaniu metod zrównoważonego zarządzania wodami przy wykorzystaniu błękitno-zielonej infrastruktury.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  • 2 warsztaty tworzenia ogrodów deszczowych na terenach wiejskich Gminy Skawina w miejscowości Radziszów
  • opracowanie i wydanie podręcznika dobrych praktyk “Gmina Skawina chwyta wodę” oraz stworzenie filmu instruktażowego dot. budowy ogrodów deszczowych, zbierania i wykorzystania deszczówki