Przez czwarty dzień II Forum Metropolii Krakowskiej przewiózł zebranych ekologiczny tramwaj oraz rower – tematem była MOBILNOŚCI. Ambitny plan działalności forum zintegrowanego transportu zaakceptowany!  Pomogły też inspiracje z Turynu oraz Skawiny.


Zrównoważona mobilność wyzwanie i konieczność
Czwarty dzień Forum Metropolii Krakowskiej to zmierzenie się z tematem zrównoważonej mobilności – jednym z najdłużej rozwijanych metropolitalnych dziedzin, w ramach której realizowane jest wiele wspólnych działań. Kolejne już w planach – potwierdza to prezentacja projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030. Jakie są to przedsięwzięcia? - Działania w dziedzinie Mobilności powinniśmy skoncentrować na zacieśnianiu współpracy oraz koordynacji relacji między wszystkimi interesariuszami zaangażowanymi w zarządzanie transportem oraz zapewnieniu mieszkańcom Metropolii Krakowskiej najwyższej jakości, efektywnego i ekologicznego systemu transportowego – wyjaśnia Norbert Metropolia Krakowska. II Forum Metropolii Krakowskiej. Dziedzina: MobilnośćRzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Działanie w praktyce – sesja inspiracyjna 
Jak wdrażanie nowych przedsięwzięć i innowacyjnych rozwiązań przebiegało w innych miastach? Opowiedzieli o tym prelegenci, których prezentacje były inspiracją i motywacją do działania:
  • Matteo Antoniola, doradca strategiczny i futurysta mobilności obszaru metropolitalnego z Turynu
  • Michał Kędzierski, przedstawiciel Gminy Skawina

Mobility as a service - mobilność jako usługa w Turynie
Wraz z rozwojem różnych form mobilności pojawiła się potrzeba jeszcze lepszego ich wykorzystania poprzez kojarzenie poszczególnych środków transportu dla usprawnienia podróży. Realizacją tej idei stał się MaaS (ang. Mobility-as-a-Service - mobilność jako usługa). Jej wdrożenie ma na celu zapewnienie łatwego i komfortowego podróżowania komunikacją publiczną. Jak zaznacza Matteo Antoniola, ekspert z Turynu: - MaaS przekształci naszą mobilność w cyfrową, multi-modalną i spersonalizowaną usługę na żądanie. W nadchodzących latach mobilność ulegnie ogromnej zmianie, a MaaS będzie kluczowym czynnikiem tej cyfrowej transformacji. - Jestem głęboko przekonany, że zarządzanie publiczne będzie odgrywać główną rolę we wdrażaniu MaaS w każdej społeczności, tworząc dobrze funkcjonujący ekosystem mobilności, zorientowany na potrzeby użytkownika – dodaje i podkreśla, że odpowiednio wdrożona MaaS może stać się doskonałym narzędziem do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

Mobilna Skawina - o idei miasta kompaktowego
Krajowa Polityka Miejska jako drogowskaz rozwoju dla miast wyznaczyła ideę miasta zwartego, czyli takiego, które rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, w trosce o ludzi, przestrzeń i środowisko. W mieście zwartym większość potrzebnych miejsc, tj. szkoła, sklep, czy park znajdziemy w zasięgu krótkiego spaceru lub podróży rowerem od miejsca zamieszkania. Co prawda, najczęściej teoria miast kompaktowych, zwanych też 15-minutowymi, kojarzy się z polityką dużych ośrodków, ale ideę tę można adaptować także w małych miastach. Pokazuje to przykład Skawiny, w której w ostatnich latach, pod hasłem Mobilna Skawina, podjęto szereg działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do większości usług w zasięgu ręki. Jest to możliwe m.in. dzięki planowaniu strategicznym i konsekwentnym wdrażaniu działań wynikających z opracowanego w 2016 r. Planu mobilności dla Gminy Skawina.

#PoukładajMY_razem_Metropolię!
Sesja inspiracyjna zmotywowała uczestników spotkania do działania, dlatego kolejnym etapem spotkania były warsztaty tematyczne. Ich tematem były priorytetowe działania w ramach mobilności planowane na 2022 r. A jest to ambitny plan działań na rzecz integracji transportu zbiorowego oraz zapewnienia mieszkańcom Metropolii Krakowskiej najwyższej jakości, efektywnego i ekologicznego systemu transportowego. Uczestnicy warsztatów skupili się ponadto na sile komunikacji we współpracy pomiędzy gminami Metropolii Krakowskiej.  

Tydzień z Metropolią
Tydzień z Metropolią to cykl spotkań tematycznych stanowiący swoiste podsumowanie prac nad projektem Strategii Metropolia Krakowska 2030 – prac, w których aktywny udział wzięli przedstawiciele gmin Metropolii oraz eksperci zewnętrzni. - Organizacja Forum to przede wszystkim deklaracja gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru poprzez realizację działań w oparciu o współpracę gmin członkowskich – mówi Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. 
Zwieńczeniem II Forum Metropolii Krakowskiej będzie uroczysta Sesja Walnego Zebrania Członków, która odbędzie się 14 grudnia br. Po jej zakończeniu będzie mieć miejsce podpisanie instytucjonalnej deklaracji wsparcia idei współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej. 

Szczegółowa informacja dotycząca II Forum Metropolii Krakowskiej: KLIKNIJ TUTAJ
Zapraszamy do lektury Magazynu Metropolitalnego: KLIKNIJ TUTAJ.


Źródło: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska