Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu „Regulaminu Inicjatywy lokalnej dla Gminy Skawina”.

CEL KONSULTACJI:

- poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie projektu „Regulaminu Inicjatywy lokalnej dla Gminy Skawina”.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:

- zgodnie z zarządzeniem nr 235.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 10 sierpnia 2022 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat. W toku prowadzonych konsultacji zaproszenie do złożenia uwag skierowano do podmiotów sektora pozarządowego, Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz mieszkańców Gminy Skawina.

PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:

- konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 17 sierpnia – 6 września 2022 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 235.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Regulaminu Inicjatywy lokalnej w Gminie Skawina”

- konsultacje przeprowadzono w formie:

1) pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 235.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@gminaskawina.pl;

2) spotkania publicznego – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych;

- w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurze konsultacji wykorzystano stronę www.gminaskawina.pl, portal społecznościowy Facebook oraz informację e-mailową.

LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:

- podczas prowadzonych konsultacji pisemnych uwagi zgłoszone zostały przez 4 osoby, w tym uwagi dwóch osób wyrażone zostały na jednym formularzu konsultacyjnym jako opinie jednej z grup nieformalnych działających na terenie gminy.

- w podlegającym protokołowaniu spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło 8 osób (zgodnie z załączoną listą obecności).


WYNIKI KONSULTACJI znajdują się w załączonym poniżej raporcie z konsultacji oraz Biuletynie Informacji Publicznej.