Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych w zakresie projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2027”.


CEL KONSULTACJI:

- poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie wprowadzenia zmian.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:
- zgodnie z zarządzeniem nr 220.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 lipca 2022 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat. W toku prowadzonych konsultacji zaproszenie do złożenia uwag skierowano do podmiotów sektora pozarządowego, Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz mieszkańców Gminy Skawina.


PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:

- konsultacje społeczne prowadzone były w terminie 2 sierpnia – 9 września 2022 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 220.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2027”;
- konsultacje przeprowadzono w formie:
1. pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 220.2022 z dnia 26 lipca 2022 r., poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl;
2. spotkania publicznego – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.
- w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurę konsultacji wykorzystano również portal społecznościowy Facebook oraz newsletter.

LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:

- Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego po zapoznaniu się z projektem nie wniosła uwag do jego treści;
- podczas prowadzonych konsultacji pisemnych nie zgłoszono żadnych uwag;
- w podlegającym protokołowaniu spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło 7 osób (zgodnie z listą obecności znajdująca się w protokole ze spotkania konsultacyjnego).


WYNIKI KONSULTACJI znajdują się w załączonym poniżej raporcie z konsultacji oraz Biuletynie Informacji Publicznej.