Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40, z późn. zm.) oraz §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”. 


Ogólne zasady konsultacji:

  • Rozpoczęcia konsultacji: 12 lipca 2023 r.
  • Zakończenie konsultacji: 31 sierpnia 2023 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

  • pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez złożenie pisemnych wniosków (z zastosowaniem wskazanego arkusza konsultacyjnego) w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl;
  • spotkania publicznego – poprzez organizację podlegającego protokołowaniu spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Harmonogram konsultacji:

  • 5 lipca 2023 r. - Ogłoszenie zamiaru prowadzenia konsultacji
  • 12 lipca 2023 r. - Rozpoczęcie konsultacji
  • 12 lipca – 31 sierpnia 2023 r. - Konsultacje pisemne 
  • 23 sierpnia 2023 r., godz. 18.00 - Spotkanie publiczne z mieszkańcami i przedstawicielami sektora pozarządowego
  • 31 sierpnia 2023 r. - Zakończenie konsultacji
  • Nie później niż do 30 września 2023 r. - Opublikowanie raportu podsumowującego konsultacje

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Promocji, Sportu i Współpracy, UMiG w Skawinie, ul. Rynek 12, II piętro, 32-050 Skawina.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji znajduje się w poniższych załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.