Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz §13 i §14 Załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej uchwałą nr XXX/431/17 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej
w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” oraz uchwałą nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej uchwałą nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przedkłada raport z konsultacji społecznych w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

CEL KONSULTACJI:

  • poznanie opinii, złożenie uwag bądź propozycji przez zainteresowane strony w zakresie projektu „Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:

  • zgodnie z Zarządzeniem Nr 376.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 15 grudnia 2022 r. konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat.
  • konsultacje społeczne prowadzone były w terminie: 15 grudnia 2022 r. – 12 stycznia 2023r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nr 376.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.
  • konsultacje przeprowadzono w formie:

PRZEBIEG I WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:

  • pisemnej - poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia - w następujący sposób: przesłanie arkusza na adres poczty elektronicznej: urzad@gminaskawina.pl, przesłanie arkusza za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez złożenie arkusza w siedzibie Urzędu
    ul. Rynek 14 pok. 1.
  • spotkania publicznego z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych podlegającego protokołowaniu, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2023 r. w Centrum Usług Społecznych w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17.

- w celu uzyskania jak najszerszej grupy osób zaangażowanych w procedurze konsultacji wykorzystano stronę www.gminaskawina.pl, portal społecznościowy Facebook, aplikację eSkawina oraz poinformowano o spotkaniu publicznym organizacje pozarządowe za pośrednictwem poczty elektronicznej.

LICZBA OSÓB I/LUB ORGANIZACJI UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH:

  • podczas prowadzonych konsultacji nie zgłoszono pisemnych uwag.
  • w podlegającym protokołowaniu spotkaniu udział wzięło 7 osób (zgodnie z załączoną listą obecności).

WYNIKI KONSULTACJI:

Wyniki konsultacji znajdą Państwo w raporcie znajdującym się w poniższym załączniku.