Burmistrz Miasta i Gminy Skawina powołał komisję ds. oceny wniosków o stypendia i nagrody sportowe za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. W składzie komisji znalazł się Zastępca Burmistrza, Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz przedstawiciele Rady Miejskiej i wydziału Merytorycznego właściwego ds. sportu.


ZARZĄDZENIE Nr 129.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

PSW.423.74.2022

w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród lub wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników, trenerów lub działaczy reprezentujących Gminę Skawina oraz przyjęcia regulaminu jej pracy. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm), art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1133 z późn. zm.) orazUchwały Nr XL/566/22 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród przyznawanych w Gminie Skawina
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
, zarządza się, co następuje: 

§ 1

1. Powołuje się komisję ds. stypendiów sportowych, zwaną dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący komisji: Tomasz Ożóg – Drugi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
2) z-ca przewodniczącego komisji: Joanna Maryon – Golonka –Zastępca Kierownika Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy 

oraz członkowie:

3) Ryszard Majdzik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie
4) Karol Kościelny – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Skawinie
5) Stefan Jezioro  – Przedstawiciel Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Skawinie
6) Tomasz Stawowy – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
7) Monika Kret – Inspektor w Wydziale Promocji, Sportu i Współpracy
8) Dorota Bal – Podinspektor w Wydziale Promocji, Sportu i Współpracy

3. Do zadań komisji należą czynności określone w „Regulaminie pracy komisji ds. stypendiów sportowych”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza.

§ 3

Upowszechnienie Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie odbędzie się w terminie do dnia 27 kwietnia 2022 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.