W związku z wyczerpaniem się kompostowników zakupionych i przeznaczonych na cel programu nabór wniosków został zakończony.


Od dnia 29.04.2024 r. rusza nabór wniosków na użyczenie kompostownika, który będzie trwał do dnia 31.10.2024 r. lub do wyczerpania kompostowników zakupionych i przeznaczonych na ten cel. Program zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki na terenie Gminy Skawina jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.


Celem programu zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki na terenie Gminy Skawina jest:

  • promocja kompostowania bioodpadów na własne potrzeby;
  • edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania bioodpadów (odpadów zielonych i odpadów kuchennych);
  • zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych i odpadów kuchennych) zagospodarowywanych i poddanych odzyskowi we własnym zakresie, tym samym ograniczenie ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Z Programu zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki na terenie Gminy Skawina współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego może skorzystać, osoba która:

  • zamieszkuje nieruchomość, z której wnioskuje o użyczenie kompostownika;
  • posiada nieruchomość położoną na terenie Gminy, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, do której tytuł prawny wynika z prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego;
  • jest ujęta w obowiązującej deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina dotyczącej nieruchomości, na której ma zostać umieszczony kompostownik z oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego i tym samym korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień złożenia Wniosku;
  • nie ma zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W ramach Programu zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki na terenie Gminy Skawina współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego mamy do przekazania kompostowniki drewniane, wykonane z suszonego drewna sosnowego, o pojemności 750l, w kolorze brązowym, do samodzielnego złożenia.

Wniosek o użyczenie kompostownika należy złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1 lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP. O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność złożonych kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione pozostaną bez rozpatrzenia. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.

Wniosek o użyczenie kompostownika oraz Regulamin programu zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki na terenie Gminy Skawina współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego dostępny jest w załącznikach poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska, który udzieli wszelkich informacji.

Dane kontaktowe:

  • Wydział Ochrony Środowiska, ul. Rynek 14, pok. nr 2;
  • tel.: 12 277 01 08;


ZARZĄDZENIE NR 109.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu programu zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki na terenie Gminy Skawina współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.


Małopolska logo