Uprzejmie przypominamy o obowiązku składania korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina w związku ze zmianą liczby osób.

Zmiany danych w deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w przypadku:

  • narodzin dziecka,
  • zgonu mieszkańca,
  • powrotu członka rodziny z pobytu za granicą,
  • powrotu ucznia/studenta z internatu/akademika,
  • wynajmu nieruchomości,
  • wprowadzenia się synowej/zięcia,
  • zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Oznacza to, że każdy, kto zamieszkuje w danej nieruchomości powinien być wliczony do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez względu na to, czy jest zameldowany pod tym adresem.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Niedopełnienie obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Skawina określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Powyższe działania wynikają z potrzeby zatrzymania tendencji wzrostowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spowodowanej zwiększającą się ilością powstających odpadów, a zmniejszającą się liczbą osób zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w załączeniu do pobrania.