28 października 2020 Rada Miejska w Skawinie zatwierdziła Uchwałę XXIV/340/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/280/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania wraz z jej późniejszymi zmianami.

UCHWAŁA  NR XXIV/340/20
RADY MIEJSKIEJ W  SKAWINIE
  z dnia  28 października 2020 r.   

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania zmienionej Uchwałą Nr XXII/321/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania.

Na podstawie art. 41 e, 41 f, 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1057) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania zmienionej Uchwałą Nr XXII/321/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania. wprowadza się następujące zmiany:
 

  1. Załącznik Nr 1 do Uchwały pn. „Tryb powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności pożytku Publicznego” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 do Uchwały pn. „Sposób Organizacji i tryb działania Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2
 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.
 


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Link do informacji w BIP: KLIKNIJ TUTAJ